Konkurs im. Jana Pawła II
na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską
nt.
roli mediów w promowaniu godności człowieka
inspirowanym nauczaniem Kościoła

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ogłasza nową edycję „Konkursu im. Jana Pawła II na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską nt. roli mediów w promowaniu godności człowieka inspirowanym nauczaniem Kościoła”. Laureaci Konkursu – poza nagrodami pieniężnymi, otrzymują specjalne dyplomy podczas październikowej Gali Nagród TOTUS na Zamku Królewskim w Warszawie.

Fundacja, rozumiejąc rolę środków społecznego przekazu w dzisiejszym społeczeństwie i uwzględniając także nauczanie Kościoła o mediach czy procesach komunikowania w społeczeństwie, postanowiła nagradzać prace, które krytycznie pochylają się nad wysiłkiem różnego rodzaju instytucji i mediów w promowaniu godności człowieka lub działaniami, które tę godność podważają. Ważnym kontekstem rozważań ma być także nauczanie Kościoła, które płynie w szczególności z wypowiedzi soborów powszechnych i synodów, społecznych encyklik papieskich i innych wypowiedzi papieży, z orzeczeń świętych kongregacji papieskich, kodeksu prawa kanonicznego, listów pasterskich i wypowiedzi biskupów czy z wyników dociekań naukowych uczonych katolickich.

Do udziału w I edycji Konkursu zapraszamy Autorów prac magisterskich obronionych między 1 września 2018 roku do sierpnia 2020 roku i rozpraw doktorskich bronionych w latach 2016-2020. Szeroka formuła Konkursu daje szansę udziału Autorom prac przygotowanych w ramach różnorodnych dyscyplin naukowych, w tym m.in.: medioznawców, politologów, teologów, filozofów, socjologów, pedagogów, specjalistów od nauki o kulturze i religii czy nauk o sztuce.

Kapituła Konkursu Akademickiego im. Bpa Jana Chrapka na najlepszą pracę magisterską – inspirowaną nauczaniem Jana Pawła II o roli mediów w promowaniu godności człowieka.

Przewodniczący Kapituły:

prof. dr hab. Jerzy Olędzki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Sekretarz Kapituły:

ks. Paweł Walkiewicz – Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” Konferencji Episkopatu Polski

Członkowie:

prof. dr hab. Janusz Adamowski – Uniwersytet Warszawski
ks. prof. dr hab. Michał Drożdż – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
prof. dr hab. Iwona Hofman – Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej
prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas – Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Robert Szwed – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Regulamin

Ideą Nagrody jest promowanie wartościowych prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich i ich autorów, krytycznie analizujących rolę środków społecznego przekazu w promowaniu godności człowieka i uwzględniających także nauczanie Kościoła o mediach czy procesach komunikowania w społeczeństwie.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Konkursu jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
(A). Na najlepszą pracę magisterską w cyklu rocznym.
(B). Na najlepszą rozprawę doktorską raz na trzy lata.

W Konkursie w kategorii A mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich napisanych w języku polskim, obronionych na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych zlokalizowanych na terenie Polski.

W konkursie w kategorii B mogą uczestniczyć autorzy niepublikowanych rozpraw doktorskich obronionych na uczelniach publicznych i niepublicznych w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających rok ogłoszenia Konkursu. Zgłoszenia dokonują w formie pisemnej Rady Wydziałów lub Rady Instytutów z ośrodków akademickich, w których powstały rozprawy lub indywidualnie autorzy obronionych rozpraw doktorskich.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 31 sierpnia.

Regulamin Konkursu opublikowany jest na oficjalnej stronie internetowej Konkursu www.dzielo.pl

§ 2
CELE KONKURSU

Celem Konkursu jest:

 • wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej i najlepszej rozprawy doktorskiej poświęconych  znaczeniu mediów w promowaniu godności człowieka i ochronie najsłabszych grup społecznych oraz nawiązujących także do nauczania Kościoła o tych zagadnieniach,
 • popularyzacja wiedzy o prospołecznych funkcjach mediów,
 • wyróżnienie najlepszych studentów i doktorantów.

§ 3
KAPITUŁA KONKURSU

Kapitułę Konkursu wraz z Sekretariatem Kapituły powołuje Przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” na wniosek Zarządu Fundacji.

Kapituła Konkursu liczy przynajmniej 6 (sześć) osób, w tym przewodniczący Kapituły oraz jej sekretarz.

Przewodniczącym Kapituły jest jeden z jej członków, wskazany przez Przewodniczącego Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Sekretariat Kapituły czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz zapewnia jego obsługę organizacyjno-administracyjną.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą badacze mediów i komunikacji społecznej reprezentujący polskie uczelnie wyższe, a  w  szczególności :  Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz przedstawiciel Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Skład kapituły Konkursu podawany jest do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.dzielo.pl

Członek Kapituły Konkursu pełni swoją funkcję przez jedną kadencję, która trwa 5 (pięć) lat. W trakcie trwania kadencji członek Kapituły może złożyć rezygnację na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji, może też zostać przez Przewodniczącego Rady Fundacji odwołany z funkcji.

Zadaniem Kapituły Konkursu jest ocena formalna i merytoryczna prac oraz przyznanie nagród.

Każdy członek składu Kapituły dokonuje oceny punktowej wszystkich kryteriów wymienionych w § 4 p. 11 Regulaminu. Skalę ocen określa każdorazowo Kapituła Konkursu.

Postanowienia zapadają zwykłą większością głosów. W razie równego podziału głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

§ 4
PROCEDURA ZGŁASZANIA I OCENY PRAC

Do Konkursu kwalifikują się prace magisterskie, które uzyskały ocenę co najmniej dobrą plus.
Zgłoszenie pracy magisterskiej lub doktorskiej do Konkursu wymaga:

 • pisma przewodniego, podpisanego przez promotora lub recenzenta rekomendujących pracę do Konkursu. Wymagana jest zgoda autora na zgłoszenie pracy,
 • załączenia 1 egzemplarza pracy magisterskiej/rozprawy doktorskiej w wersji drukowanej i elektronicznej,
 • załączenia recenzji: promotora i recenzenta pracy magisterskiej lub obu recenzentów w przypadku rozprawy doktorskiej,
 • załączenia streszczenia pracy (do 2000 znaków), które będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy,
 • załączenia wypełnionego formularza zgłoszenia (dostępnego na stronie www.dzielo.pl) wraz ze zgodą autora pracy na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu.

Zgłoszenia prac konkursowych wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać do 31 sierpnia na adres: Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa.

Zgłoszenia nadesłane po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych Sekretariat Kapituły wzywa do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania.

W przypadku niespełnienia wymagań formalnych zgłoszenie zostaje odrzucone.

Prace, które przeszły pozytywną ocenę formalną są utajnione i kodowane przez Sekretariat Kapituły.

Sekretariat Kapituły przekazuje Przewodniczącemu Kapituły prace do oceny merytorycznej, gdzie jawne są jedynie tytuły i treść.

Kapituła dokonuje oceny zakwalifikowanych prac na podstawie kryteriów określonych w § 4 p. 11 Regulaminu.

Stopień przyznanej nagrody zależy od łącznej liczby uzyskanych punktów. Nagroda główna zostanie przyznana autorowi pracy, która uzyskała największą liczbę punktów.

Członkowie Kapituły dokonują oceny prac zgłoszonych do Konkursu, biorąc pod uwagę:

 • zawartość merytoryczną pracy;
 • oryginalność w przedstawieniu tematu;
 • ukazany związek z nauczaniem Kościoła;
 • poprawność językową.

Członkowie Kapituły dokonują oceny pracy oraz ogłaszają wynik w terminie do 30 września danego roku.

Werdykt Kapituły podlega zatwierdzeniu przez Radę Fundacji.

Prace raz zgłoszone nie mogą być zgłaszane w kolejnych edycjach Konkursu.

Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych prac.

§ 5
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

Nagrodę w Konkursie stanowią dyplom oraz nagroda pieniężna:

Nagroda pieniężna za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii na najlepszą pracę magisterską wynosi 3.000 (trzy tysiące) złotych;

Nagroda pieniężna za zajęcie drugiego miejsca w kategorii na najlepszą pracę magisterską wynosi 2.000 (dwa tysiące) złotych;

Nagroda pieniężna za zajęcie trzeciego miejsca w kategorii na najlepszą pracę magisterską wynosi 1.500 (tysiąc pięćset) złotych;

Nagroda pieniężna za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii na najlepszą rozprawę doktorską wynosi 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych.

Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród, bądź nie przyznania nagrody.

Wręczenie nagrody ma charakter uroczysty i odbywa się podczas Gali Nagród TOTUS na Zamku Królewskim w Warszawie.

Informacja o przyznaniu nagrody zostaje opublikowana na stronie internetowej dzielo.pl.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, co uczestnicy potwierdzają w pisemnym zgłoszeniu.

Uczestnicy konkursu ponoszą koszty przesłania i przygotowania prac zgodnie z wskazanymi w regulaminie wytycznymi.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do możliwych zmian w Regulaminie.

§ 7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników przez organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu oraz identyfikacji uczestników i laureatów konkursu, wydania nagród oraz publicznego podania imion i nazwisk osób nagrodzonych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawarta jest w Formularzu zgłoszeniowym.

Materiały do pobrania ukażą się wkrótce.

Marzena Sawuła
tel.: 602 830 082
e-mail: konkursakademicki@dzielo.pl

Zgłoś się do konkursu