NAGRODY TOTUS TUUS


Osoby i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniają się do promocji nauczania św. Jana Pawła II lub poprzez swoje działania realizują wezwanie Papieża Polaka do obrony godności człowieka, mają szansę zdobyć najważniejszą nagrodę Kościoła katolickiego w Polsce – Nagrodę TOTUS TUUS.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przyznaje nagrody TOTUS TUUS od 2000 r. Zdobywcami tzw. katolickich nobli są ludzie, którzy oddali się służbie dobru, pięknu i prawdzie, wyciągający pomocną dłoń osobom odsuniętymi na margines społeczny czy też dzielący się ze swoimi czytelnikami, słuchaczami lub widzami słowami św. Jana Pawła II. Inni zaś pielęgnują i promują wartości chrześcijańskie, rdzeń naszej kultury i tożsamości narodowej. Niewiele nagród łączy w sobie tyle pracy, doświadczeń i wyrzeczeń poniesionych w imię miłości Boga i bliźniego. Dlatego też, tworząc statuetkę Nagrody TOTUS TUUS, Wincenty Kućma nadał jej postać anioła.

Jednym z pomysłodawców Nagrody był biskup radomski Jan Chrapek. Po jego tragicznej śmierci w październiku 2001 r., podczas trzeciej edycji przyznawania Nagród, wręczono również „TOTUS-a Medialnego”, którym honorowane są osiągnięcia w dziedzinie mediów. Ma on upamiętniać postać biskupa Chrapka oraz jego rolę w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach. Pozostałe kategorie Nagród TOTUS TUUS to: „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”, „Promocja godności człowieka” oraz „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II”.

Nagrody wręczane są na Zamku Królewskim w Warszawie w wieczór poprzedzający Dzień Papieski. Galę transmitowaną przez Program 2. Telewizji Polskiej uświetniają występy znanych artystów.

Spośród zgłoszonych kandydatów laureatów wyłaniają specjalnie powołane Kapituły Nagrody TOTUS.

W kategorii „Promocja godności człowieka”:

 • Ks. bp Jacek Jezierski – Przewodniczący Kapituły
 • S. Anna Bałchan
 • O. dr Filip Buczyński OFM
 • Zbigniew Gumiński
 • Ks. prof. dr hab. Andrzej Kiciński
 • Ks. Leszek Kryża SChr
 • Dr Jolanta Stokłosa
 • Adam Tański
 • Tisa Żawrocka-Kwiatkowska

W kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”:

 • Ks. bp Michał Janocha – Przewodniczący Kapituły
 • Adam Bujak
 • Waldemar Dąbrowski
 • Prof. dr hab. Wojciech Fałkowski
 • Maja Komorowska
 • Prof. Przemysław Krajewski
 • Michał Lorenc
 • Jan Pospieszalski
 • Ks. prof. dr hab. Robert Tyrała
 • Wojciech Zaguła
 • Prof. Krzysztof Zanussi

W kategorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II”:

 • Ks. bp Marek Mendyk  – Przewodniczący Kapituły
 • Prof. dr hab. Aniela Dylus
 • Krzysztof Górski
 • Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
 • Dr Dariusz Karłowicz
 • Dr Milena Kindziuk
 • O. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP
 • Jacek Moskwa
 • Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina
 • Dr hab. Grzegorz Polak
 • Waldemar Rataj
 • Jan Rychlicki
 • Leszek Sosnowski

W kategorii „TOTUS TUUS medialny im. bp. Jana Chrapka”:

 • Ks. abp. Wojciech Polak – Przewodniczący Kapituły
 • Prof. dr hab. Janusz Adamowski
 • Bogusław Chrabota
 • Dr Ewa Czaczkowska
 • Ks. Jan Drob
 • Piotr Gaweł
 • O. prof. dr hab. Leszek Gęsiak SJ
 • Ks. Jarosław Grabowski
 • Ks. Paweł Gronowski
 • Agnieszka Kamińska
 • Jacek Karnowski
 • Ks. prof. dr hab. Józef Kloch
 • Ks. Dariusz Kowalczyk
 • O. dr Michał Legan OSPPE
 • Paweł Lisicki
 • O. Andrzej Majewski SJ
 • Mateusz Matyszkowicz
 • Zbigniew Nosowski
 • Ks. Wojciech Nowicki
 • Prof. Jerzy Olędzki
 • Ks. dr Adam Pawlaszczyk
 • Marcin Przeciszewski
 • Prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas
 • Dr Jarosław Sellin
 • Krzysztof Skowroński
 • Ks. dr Janusz Stańczuk
 • Henryk Woźniakowski
 • Ks. Henryk Zieliński

Nagrodę TOTUS TUUS w kategorii „Promocja godności człowieka” otrzymała Fundacja Gajusz za ewangeliczną afirmację życia dziecka z ciężką chorobą wykrytą przed urodzeniem, ofiarną opiekę paliatywną i hospicyjną okazywaną osieroconym niemowlętom oraz promowanie adopcji. Do nagrody w tej kategorii nominowane były również: Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej – za ofiarną opiekę paliatywną i hospicyjną świadczoną z miłością, troską i współczuciem nieuleczalnie chorym pacjentom – oraz Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia – za wyjątkową opiekę nad dziećmi z nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami, w tym opiekę perinatalną oraz za pomoc rodzinom dotkniętym ciężkimi chorobami dzieci.

„Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” – statuetka dla laureata w tej kategorii trafiła do rąk Pana Stanisława Leszczyńskiego. Został on doceniony za darowanie odbiorcom niezliczonych momentów obcowania z pięknem w czystej postaci, promocję muzyki polskiej, prezentację jej piękna i wartości w świecie. Nominowani w tej kategorii zostali także twórcy filmu „Będziesz miłował”, którzy przybliżyli zagranicznym odbiorcom historię życia bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, opartego na miłości do Boga i drugiego człowieka, do Ojczyzny i Kościoła. Ostatni o statuetkę w tej kategorii ubiegali się twórcy warsztatów ikon z Nowicy – za ukazywanie odnowy ikony jako obrazu liturgicznego stanowiącego ważny element wspólnej tradycji Kościoła katolickiego i prawosławnego.

Nagrodę w kategorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II” przyznano krakowskiemu środowisku akademickiemu za inicjatywę pod nazwą: Dni Jana Pawła II. Doceniono podejmowanie rzetelnej naukowej analizy dziedzictwa św. Jana Pawła II, jego utrwalanie oraz ukazywanie wciąż aktualnego bogactwa papieskiej myśli. Pozostałe dwie nominacje w tej dziedzinie przyznano kolejno Pani Milenie Kindziuk za pionierskie prace odkrywające nieznane fakty dotyczące św. Jana Pawła II i Jego rodziny, w tym książki o rodzicach i bracie, oraz Pani Jolancie Sosnowskiej za monumentalne dzieło „Hetman Chrystusa” – piękną literacką i merytoryczną wędrówkę śladami św. Jana Pawła II.

Kolejna kategoria, w której przyznano nagrodę, to „TOTUS TUUS medialny im. bpa Jana Chrapka”. Jej laureatem został „Przewodnik Katolicki” za ukazywanie orędzia chrześcijańskiego z nadzieją i otwartością potrzebną współczesnemu człowiekowi oraz inspirowanie krytycznej debaty w łonie Kościoła, w zgodzie z duchem Ewangelii. Wśród nominowanych znalazł się Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, doceniony za pionierską, cierpliwą i konsekwentną pracę archiwizacyjną, zachowanie i upowszechnianie kazań  oraz wystąpień Prymasa Tysiąclecia. Kandydatem do nagrody był również kanał YouTube MASKACJUSZ TV, wyróżniony za nowatorskie i konsekwentne działania medialne łączące pasję z profesjonalizmem dla realizacji ewangelizacyjnej misji Kościoła.

Nagroda specjalna TOTUS TUUS 2022 została wręczona Księdzu Leszkowi Kryży Schr za wieloletnią, pełną nadziei, poświęcenia i kreatywności misję pomocy Kościołowi na Wschodzie świadczoną z pokorą oraz ewangeliczną radością w czasach pokoju oraz w warunkach wojny.

Laureatką nagrody TOTUS TUUS w kategorii „Promocja godności człowieka” została pani Katarzyna Jachimowicz za świadectwo obrony życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci oraz prawa do klauzuli sumienia. Do nagrody w tej kategorii nominację otrzymała również siostra Michaela Rak ZSJM jako założycielka pierwszego na Litwie hospicjum dla dzieci i dorosłych za ofiarną służbę chorym i ich rodzinom oraz siostra Aldona Skrzypiec SSpS jako pielęgniarka w szpitalu, hospicjum dziecięcym i w „Domu Nadziei” za roztropne i troskliwe animowanie Bożych dzieł.

W kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” statuetka trafiła do rąk pana Leszka Mądzika za prowadzenie ludzi poza to co widzialne i tymczasowe, poprzez tworzenie sztuki będącej świadectwem chrześcijańskiej nadziei wobec najważniejszych pytań egzystencjalnych i metafizycznych człowieka. Nominowana do nagrody została pani Elżbieta Penderecka za kreowanie wielkich projektów w sztuce inspirowanej religią i duchowością, w tym Wielkanocnego Festiwalu im. Ludwiga van Bethovena oraz pan Jerzy Surdykowski za wyjątkową umiejętność pisania o Bogu i chrześcijaństwie językiem współczesnego człowieka w symbiozie nauki i wiary.

Nagrodę w kategorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II”  otrzymał pan Stanisław Grygiel za twórczość naukową i publicystyczną, poświęconą myśli Jana Pawła II i współtworzenie światowych ośrodków naukowych teologii ciała, małżeństwa i rodziny. Pozostałe dwie nominacje w tej dziedzinie przyznano kolejno panu Pawłowi Skibińskiemu za prace historyczne promujące życie i nauczanie św. Jana Pawła II jako wiodącej postaci w historii Kościoła i świata oraz pani Jolancie Sosnowskiej za twórczość popularyzującą życie i nauczanie św. Jana Pawła II, w tym za monumentalną biografię „Hetman Chrystusa”.

Kolejną kategorią, w której przyznano nagrodę był TOTUS medialny im bp. Jana Chrapka, której laureatem została wspólnota ewangelizacyjna „Mocni w Duchu” za działalność ewangelizacyjną z wykorzystaniem telewizji i mediów społecznościowych łączących pasję i profesjonalizm z charyzmatem i osobistą formację. Wśród nominowanych znalazła się Fundacja Kornice Nasze Dzieci – Edukacja, Zdrowie, Wiara za przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii bilbordowej i plakatowej promującej wartość miłości małżeńskiej i rodzicielskiej oraz godność życia ludzkiego od chwili poczęcia. Kandydatem do nagrody był również Przewodnik Katolicki za inspirowanie wewnątrzkościelnej dyskusji w zgodzie z duchem Ewangelii oraz prezentację orędzia chrześcijańskiego w duchu nadziei i otwartości bardzo potrzebnej dzisiejszemu światu.

Tego wieczora wręczono jeszcze nagrodę specjalną, której zdobywcą został prof. Carl Albert Anderson – amerykański prawnik, trzynasty Najwyższy Rycerz Zakonu Rycerzy Kolumba. Nagrodę otrzymał za promocję osoby św. Jana Pawła II oraz wiarygodne wcielanie w życie na arenie międzynarodowej głoszonych przez niego wartości.

Uroczysta Gala Nagród TOTUS TUUS 2020 tradycyjnie odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Z powodu obostrzeń epidemiologicznych na sali obecnych mogło być jedynie kilkadziesiąt osób, a nie ok. trzystu – jak miało to miejsce w poprzednich latach. Uroczystość była transmitowana w TVP 2.

W kategorii „Promocja godności człowieka” nagrodzone zostały siostry Dominikanki i ks. Piotr Dydo-Rożniecki za heroiczną pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną w czasie szerzącej się pandemii koronawirusa. Niedługo przed Wielkanocą wirusem zaraziło się 49 osób w DPS w Bochni, wśród nich 16 pracowników, wobec czego Dom w niedużym odstępie czasu utracił personel. W Wielki Piątek osiem Sióstr Dominikanek z Domów Zakonnych w Krakowie, Białej Niżnej i Króżlowej ofiarowało swą pomoc odpowiadając na potrzeby bocheńskiego DPS-u, zaś w Wielką Sobotę inicjatywę taką podjął również ks. Piotr Dydo-Rożniecki – misjonarz z Kazachstanu, z diecezji tarnowskiej. Pomoc okazana chorym wiążąca się z narażeniem własnego zdrowia i życia odwzorowuje postawę „miłości bliźniego”, która realizuje „wyobraźnię miłości” wg św. Jana Pawła II.

W kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskie” uhonorowany został pan Kazimierz Gustaw Zemła za znakomite rzeźby tworzone ad majorem Dei gloriam, które łączą sferę sacrum z doskonałym warsztatem rzeźbiarskim. Ukończył studia na ASP w Warszawie. Do 2002 r. wykładał na wydziale rzeźby tej uczelni. Do jego dzieł należą pomniki m.in. Powstańców Śląskich, Polegli Niepokonani, Czynu Polaków, Dekalogu, Ernesta Malinowskiego, Bitwy o Monte Cassino, Henryka Sienkiewicza, a także kompozycje rzeźbiarskie: zespół 40 rzeźb sakralnych wykonanych dla kościoła w Mistrzejowicach. Artysta uważa te rzeźby za najważniejsze osiągnięcie artystyczne oraz podsumowanie swojej drogi twórczej. Od czasu wykonania wymienionych rzeźb tematyka sakralna staje się osią jego twórczości.

Z kolei w kategorii „Propagowanie nauczania św. Jana Pawła II” wyróżniony został pan Grzegorz Górny za twórczość pisarską i publicystyczną inspirowaną nauczaniem św. Jana Pawła II podejmującą problemy, wyzwania oraz nadzieje współczesnego Kościoła i świata. Jest autorem wielu filmów dokumentalnych i audycji radiowych. Jako pisarz, publicysta czy dziennikarz współtworzył legendarną „Frondę”, kwartalnik będący symbolem ożywienia religijnego młodego pokolenia w latach 90.

Nagrodę w kategorii „TOTUS TUUS medialny im. Bpa Jana Chrapka” otrzymały osoby świeckie i duchowne zaangażowane w tworzenie różnych form komunikacji wewnątrz-parafialnych podczas pandemii koronawirusa. W obliczu zagrożenia i konieczności izolacji kapłani i liderzy wspólnot parafialnych w krótkim czasie zorganizowali transmisje Mszy świętych i nabożeństw. W trybie online przeprowadzono również wiele rekolekcji, rozważań Pisma Świętego, spotkań grup modlitewnych itp.

Nagrodę specjalną w kategorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II” Rada Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przyznała ojcu prof. Jackowi Salijowi OP za całokształt dorobku naukowego, nieoceniony wkład w formowanie katolickich elit oraz pomoc osobom prześladowanym.

Nagrodę TOTUS TUUS 2019 otrzymali, w poszczególnych kategoriach:

 • Promocja godności człowieka

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie, za wspieranie osób chorych psychicznie i neurologicznie

 • Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Piotr Pałka – kompozytor muzyki sakralnej oraz dyrygent z Krakowa, który tworzy muzykę w duchu chrześcijańskich wartości.

 • Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek” – promotor szeroko zakrojonych działań dotyczących wychowania dzieci i młodzieży.

 • TOTUS TUUS medialny im. bpa Jana Chrapka

Naczelna Redakcja Programów Katolickich Polskiego Radia –  za wspieranie inicjatyw dobroczynnych oraz szerzenie kultury i wartości chrześcijańskich.

 • TOTUS TUUS specjalny 2019

Ks. prof. Michał Heller – wybitny polski kosmolog, filozof i teolog, który wciela w życie słowa Jana Pawła II, że „wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”.

Nagrodę TOTUS TUUS 2018 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

 • Promocja godności człowieka

Laureatem zostało Stowarzyszenie „Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej” za stworzenie wspólnoty hospicyjnej, służenie z miłością, niesienie pomocy medycznej i duchowej, chorym oraz ich rodzinom.

 • Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Nagrodę przyznano Panu Ryszardowi Perytowi za koncepcję «teatru partytury» – sztuki, w której melos służy logosowi, a jej celem jest towarzyszenie człowiekowi w drodze do jego ostatecznego przeznaczenia: życia wiecznego «u-Boga».

 • Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II

Nagrodę otrzymał Ojciec Profesor Jarosław Kupczak OP za wybitny wkład w rozwój intelektualnego dziedzictwa Świętego Jana Pawła II na polu naukowym i dydaktycznym.

 • TOTUS TUUS medialny im. bpa Jana Chrapka

Statuetka w tej kategorii została wręczona Katolickiej Agencji Informacyjnej w 25-lecie istnienia, za wprowadzanie z sukcesem do obiegu medialnego wiarygodnej informacji na temat życia Kościoła i jego stanowiska w ważnych kwestiach doktrynalnych i społecznych.

 • TOTUS TUUS specjalny 2018

Laureatką tej nagrody została Pani Hanna Suchocka za systemowe i skuteczne budowanie relacji Państwa Polskiego ze Stolicą Apostolską, ze szczególnym uwzględnieniem prac nad Konkordatem.

Nagrodę TOTUS TUUS 2017 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

 • Promocja godności człowieka

Laureatem został Jan Arczewski – za wieloletnie zaangażowanie oraz niezwykłe zasługi i dokonania w wyrównywaniu szans życiowych osób niepełnosprawnych, w tym za tysiące rozmów w Telefonie Zaufania i zajęcia psychoterapeutyczne z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Lublinie.

 • Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Nagrodę przyznano Jerzemu Kalinie – za stworzenie wyjątkowych w pejzażu polskiej sztuki site-specific-art, dzieł funkcjonujących w precyzyjnie określonym miejscu i czasie oraz artystyczne reakcje na najważniejsze wydarzenia społeczne i religijne w najnowszej historii Polski.

 • Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II

Nagrodę otrzymało Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie,  za wyjątkową aktywność i organizację procesu dydaktyczno-wychowawczego, w szczególny sposób przyczyniającego się do upowszechniania nauczania Świętego Jana Pawła II na Wileńszczyźnie.

 • TOTUS TUUS medialny im. bpa Jana Chrapka

Statuetka w kategorii została wręczona Redakcji Radia Plus za przybliżanie nauczania świętego Jana Pawła II, w tym za audycję „Nocne Światła”, Pawła Krzemińskiego.

 • TOTUS TUUS specjalny 2017

Nagrodę otrzymali Twórcy muzycznej, choreograficznej i literackiej oprawy wydarzenia Światowych Dni Młodzieży 2016 – za pokazanie na światową skalę, że formalna nowoczesność i merytoryczna tradycyjność mogą w wielu wymiarach tworzyć syntezę w przestrzeni chrześcijańskiej kultury i katolickiego sacrum.

Nagrodę TOTUS 2016 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

 • Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Laureatem został Jan Budziaszek – muzyk, artysta działający od lat w obszarze kultury masowej, muzyki popularnej i jazzowej. Nagrodzony za ewangelizacyjny wymiar podejmowanych działań artystycznych, w szczególności za inicjatywę koncertów „Jednego Serca Jednego Ducha”, odbywających się od 2003 roku.

 • Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

Nagrodę otrzymała Siostra prof. Zofia Zdybicka ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, filozof, pedagog, religioznawca, wieloletnia wykładowczyni akademicka, profesor na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
Nagrodzona za dokonania na polu filozofii i za zaangażowanie w organizację życia naukowego, szczególnie za świadectwo dawane o życiu i nauczaniu św. Jana Pawła.

 • Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza

Nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum im Jana Pawła II – oparte całkowicie na pracy wolontariuszy Hospicjum działa od 10 lat przy parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy. Nagrodzone za wyjątkowe zaangażowanie na rzecz osób terminalnie chorych i ich rodzin, inspirowane wezwaniem Jana Pawła II do rozwijania „Wyobraźni Miłosierdzia”.

 • TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach

Nagrodę przyznano redakcji tygodnika „Idziemy” – ukazującego się od 10 lat, wydawanego przez diecezję warszawsko-praską. Nagrodzony za tworzenie nowoczesnego tygodnika opinii, ukazuje się od 2006 roku. Nazwa pisma nawiązuje do tytułu książki papieża Jana Pawła II „Wstańcie, chodźmy”!

 • TOTUS okolicznościowy 2016

Wyjątkowo przyznano także nagrodę „TOTUS okolicznościowy 2016” dla Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych.

 

Nagrodę TOTUS 2015 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

 • Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Nagrodę otrzymał Krzysztof Penderecki. Krzysztof Penderecki to współczesny polski kompozytor, dyrygent i pedagog muzyczny, przedstawiciel tzw. polskiej szkoły kompozytorskiej w latach sześćdziesiątych. Były rektor, do dnia dzisiejszego profesor Akademii Muzycznej w Krakowie.
Międzynarodowy rozgłos przyniosły mu utwory o bardzo oryginalnej kolorystyce dźwiękowej, często wykorzystujące niekonwencjonalne techniki artykulacji (np. stukanie w denko instrumentów smyczkowych). Od 1973 Penderecki zajmuje się także dyrygenturą, prowadząc polskie oraz światowe zespoły symfoniczne, wykonujące m.in. utwory Beethovena, Schuberta, Mendelssohna, Szostakowicza oraz samego kompozytora.

Wyróżnienie specjalne w tej kategorii otrzymał poeta Ernest Bryll.

Nominowanym w tej kategorii był Grzegorz Górny.

 • Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

Nagrodę otrzymała Poczta Polska S.A. Poczta Polska towarzyszyła Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II przez cały okres jego pontyfikatu poprzez emisje znaczków, poświęconych jego osobie i ważnym wydarzeniom z jego posługi. Emisje znaczków były kontynuowane także później, upamiętniając chociażby beatyfikację i kanonizację Jana Pawła II, we współpracy z Pocztą Watykańską. Osobną grupę tematyczną stanowią znaczki i albumy poświęcone dziedzictwu duchowemu Kościoła. – Dziękuję w imieniu 80 tys. naszych pracowników, których codziennie możecie Państwo spotkać w swoich domach. Staramy się dostarczać nie tylko listy i paczki, ale też satysfakcję. I dlatego chciałbym nagrodę pieniężną przekazać studentom fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia – powiedział Piotr Michalski, członek zarządu Poczty Polskiej S.A.

Nominowanymi w tej kategorii byli: „Biblia Miejsc” Wydawnictwa M, Fundacja Szlaki Papieskie.

 • Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza

Laureatką została dr Helena Pyz. Od ćwierć wieku leczy trędowatych w Indiach. Prowadząc rehabilitację, przez pracę pomaga odzyskać godność ludziom zepchniętym na margines społeczeństwa. Stawiając na edukację, dzieciom i młodzieży daje szansę na lepsze życie. Doktor Helena Pyz: kobieta o ogromnym sercu, lekarz, świecka misjonarka, członkini Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, jedyny lekarz w Centrum Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya w Indiach, a dla tysięcy swych wychowanków po prostu Mami, czyli ‒ jak mówią o niej z czułością ‒ Mama. Jak mało kto rozumie stygmat trądu, bo sama naznaczona jest niepełnosprawnością w wyniku choroby Heinego-Medina. Do Indii wyjeżdżała o kulach, które od dzieciństwa są jej nieodłącznymi towarzyszkami życia, obecnie porusza się na wózku inwalidzkim.

Nominowanymi w tej kategorii byli: Anna Grajcarek, Siostra Elżbieta Dąbrowska.

 • TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach

Nagrodę przyznano redakcji portalu Deon.pl. Portal, powstały z inicjatywy ojców jezuitów w 2009 roku, stawia sobie za cel informowanie o znaczących wydarzeniach społecznych oraz interpretowanie tych wydarzeń z punktu widzenia nauki Kościoła, a także komentowanie wydarzeń kościelnych i przybliżanie ich znaczenia. Dzięki posługiwaniu się językiem komunikatywnym dla użytkowników staje się łącznikiem pomiędzy religią i życiem społecznym. Proponowane przez portal artykuły, felietony, rozważania, konferencje, rekolekcje, grafika – tworzą charakter jednocześnie formacyjny i poradnikowy. Odwiedza go miesięcznie ponad milion unikalnych użytkowników.

Nominowanymi w tej kategorii byli: Telewizja TRWAM, Zespół twórców serialu TVP „Ranczo”, Miesięcznik „W drodze”, Fundacja „Sprawiedliwi dla świata”.

Nagrodę TOTUS 2014 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

 • Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Stanisław Niemczyk – polski architekt urodzony w 1943 roku w Czechowicach-Dziedzicach. W 1968 r. ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej i nieprzerwanie projektuje różnorodne budowle – handlowe, usługowe, mieszkalne i sakralne. Dał się poznać przede wszystkim  jako twórca niezwykłych kościołów. Nawiązuje do architektury sakralnej różnych epok, tworząc dzieła bardzo indywidualne, pełne ekspresji i nastroju, które przyniosły mu przydomek „polski Gaudi”. Do wyróżniających się dzieł Stanisława Niemczyka zaliczyć należy kościół pw. Ducha Świętego w Tychach, kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie, kościół pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela w Czechowicach-Dziedzicach, kościół z klasztorem dla zakonu oo. Franciszkanów w Tychach. Laureat Honorowej Nagrody SARP w 1998 r., uhonorowany w 2000 r. przez Jana Pawła II odznaczeniem Pro Ecclesia et Pontifice.

Nominowanym w tej kategorii był również Ernest Bryll.

 • Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

Rodzina Szkół im. Jana Pawła II – ruch społeczny, który powstał 16 października 1998 r w Radomiu. Skupia placówki oświatowe działające w Polsce oraz poza granicami naszej Ojczyzny, które obrały za patrona świętego Jana Pawła II.  Społeczność Rodziny Szkół to zarejestrowane 1232 placówki szkolne różnego stopnia rozsiane po całej Polsce  oraz 21 poza jej granicami (Europa, Ameryka, Afryka), kształcące około 350 000 dzieci i młodzieży.  Najważniejsze cele jakie realizuje Rodzina Szkół im. Jana Pawła II to wychowanie kolejnych pokoleń Polaków w oparciu o wartości, jakie uosabiał Patron, propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II i budowanie więzi między szkołami. Placówki zgromadzone w Ogólnopolskiej Rodzinie Szkół  im. Jana Pawła II przybliżają i pro­pagują postać, działalność i nauczanie Świętego Jana Pawła II poprzez swoją pracę wychowawczo – dydaktyczną.

Nominowanymi w tej kategorii byli: Miasto Nowy Targ, Norbert Szczepański, Aleksandra Zapotoczny, Instytut Papieża Jana Pawła II.

 • Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza

Prof. Zbigniew Chłap – Profesor doktor habilitowany nauk medycznych, patofizjolog, emerytowany profesor Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W czasie wojny członek Szarych Szeregów. Pierwszy przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej NRL. Współzałożyciel i przewodniczący Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”. Przez cały czas społecznej działalności, od 1981 roku, w różnych zespołach, a od 1995 r. wraz z członkami Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei” niesie pomoc medyczną najbardziej potrzebującym, nie mającym dostępu do świadczeń medycznych.. Jest inicjatorem i jednym z realizatorów programów edukacyjnych promujących zdrowy styl życia wśród młodzieży.

Nominowanymi w tej kategorii byli: Fundacja „Światło”, Helena Pyz.

 • TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach

Zespół twórców Telewizji Polskiej i Polskiego Radia – przygotowujący i realizujący uroczystości kanonizacyjne Jana XXIII i Jana Pawła II  Kanonizacja Papieży została przez media publiczne w Polsce zaprezentowana odbiorcom w kraju i zagranicą w bardzo szerokiej formule, obejmującej transmisje najważniejszych wydarzeń, specjalne audycje, a także produkcję filmów dokumentalnych i reportaży. Praca dla właściwego przygotowania i przeprowadzenia tych zadań trwała wiele miesięcy i wymagała zaangażowania licznych zespołów pracowników mediów i znaczących środków finansowych. Stworzona oferta programowa biła rekordy oglądalności i słuchalności.

Nominowanymi w tej kategorii byli: Zespół twórców serialu telewizyjnego „Ranczo”, Radio Warszawa, portal internetowy Deon.pl, Redakcja dwumiesięcznika „Wołanie z Wołynia”.

Nagrodę TOTUS 2013 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

 • Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Za osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej TOTUS 2013 został przyznany Zofii Posmysz-Piaseckiej. Zofia Posmysz-Piaseckiej jest pisarką, scenarzystką, dziennikarką, znaną z książek o tematyce łagrowej.

Nominowanymi w tej kategorii byli: Ks. Stanisław Tabiś, Maciej Tadeusz Iłowiecki.

 • Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza

Za wszechstronną opiekę edukacyjno-wychowawczą, rehabilitacyjną, socjalną oraz religijną nad dziećmi ociemniałymi w kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza” uhonorowane zostało Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. – Chcemy żeby niewidomi byli dowartościowani, żeby przyznana im była godność ludzka i o to walczymy od przeszło stu lat – mówili przedstawiciele Towarzystwa odbierając nagrodę.

Nominowanymi w tej kategorii byli: Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum w Białymstoku.

 • Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

W kategorii „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II” statuetkę otrzymał ks. dr Robert Skrzypczak, teolog, psycholog o specjalności klinicznej, wykładowca akademicki. Laureat został doceniony za pracę intelektualną nad nauczaniem Jana Pawła II, w szczególności za przygotowanie publikacji „Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Zbiór Wystąpień”. – Kiedyś próbowałem sobie wyobrazić jak przeżywali życie ludzie, którzy mieli szczęście być współczesnymi np. św. Franciszka z Asyżu. Myśmy mieli to szczęście, że mogliśmy większą część życia przeżyć, mając takiego świętego – giganta jak Jan Paweł II. Czuję się bardzo uhonorowany, zwłaszcza, że to wyróżnienie przyznali mi ludzie, którzy kochają Jana Pawła II – mówił odbierając nagrodę ks. Skrzypczak.

Nominowanymi w tej kategorii byli: Janusz Poniewierski, o. Maciej Zięba OP, Fundacja Szlaki Papieskie.

 • TOTUS medialny dla upamiętniania Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach

Otrzymała go w tym roku redakcja „Małego Gościa Niedzielnego”. Nagrodę odebrała redaktor naczelna pisma Gabriela Szulik. Nagroda została przyznana za wieloletnie kształtowanie kolejnych pokoleń młodych czytelników w duchu Ewangelii. – Przyjmuję tę nagrodę w imieniu wszystkich, którzy przez niemal 90 lat tworzyli „Małego Gościa” – mówiła redaktor naczelna. Pismo jest tworzone przez trzyosobową redakcję. Dziennikarka podziękowała także wszystkim czytelnikom, którzy czasopismo uważają godnym polecenia swoim najmłodszym.

Nominowanymi w tej kategorii byli: Katolickie radio diecezji warszawsko-praskiej, Redakcja Tygodika „Idziemy”, Fronda, Targi Wydawców Katolickich.

W tym roku przyznano również nagrodę TOTUS Specjalny. Otrzymał ją Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Nagrodę TOTUS 2012 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej
Pani Barbara Wachowicz – pisarka, która propaguje polski patriotyzm, wiarę, postawy honoru i prawości. Autorka pasjonujących tekstów o życiu, twórczości, tajemnicach Wielkich Polaków: Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza, Żeromskiego, Kościuszki, a także o najwybitniejszych postaciach polskiego harcerstwa. Laureatka m.in. Srebrnego Asa, Złotego Mikrofonu, tytułu Mistrza Mowy Polskiej Vox Populi, wyróżniona Medalem Polonia Mater Nostra Est za: „wyjątkowy dar przekazywania młodzieży skarbów narodowego dziedzictwa”. Na wniosek dzieci otrzymała Order Uśmiechu. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Nominowana za niestrudzone,  pełne żarliwości i entuzjazmu propagowanie kultury chrześcijańskiej, patriotyzmu i piękna polszczyzny, postaw honoru i prawości– zwłaszcza wśród młodego pokolenia Polaków, za dobro dla kultury Kresów Wschodnich.

Nominowanymi w tej kategorii byli: Andrzej Horubała, Prof. Wojciech Kurpik, Abp Alfons Nossol, Grzegorz Górny.

Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza

Ks. Andrzej Dziedziul MIC – zakonnik marianin, duszpasterz Forum Hospicjów Polskich oraz dyrektor Hospicjum Domowego Księży Marianów w Warszawie. Od 1998 r. prowadzi Hospicjum Domowe w Warszawie, które obejmuje opieką miesięcznie ok. 300 chorych i ich rodziny. Sam angażuje się szczególnie w pomoc duchową dla osób umierających i dla rodzin w żałobie. Nominowany za wieloletnie czynne wypełnianie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II przez miłosierną, samarytańską służbę drugiemu człowiekowi.

Nominowanymi w tej kategorii byli: Polska Akcja Humanitarna, Fundacja „Dom Nadziei”.

Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

Jacek Moskwa – przez piętnaście lat pracował  jako akredytowany korespondent z Rzymu i Watykanu dla Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, dziennika „Rzeczpospolita” i Radia „Zet”. W dużej mierze dzięki jego rzeczowym relacjom Polacy mogli śledzić pontyfikat swojego rodaka. Towarzyszył Papieżowi w kilkunastu zagranicznych pielgrzymkach. W 2002 r. znalazł się w grupie 14 watykanistów z różnych krajów, zaproszonych jako autorzy rozważań Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum, prowadzonej przez Ojca Świętego.  Moskwa opatrzył komentarzem stację ósmą (według włoskiej numeracji): „Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi”. Jacek Moskwa jest autorem ważnych książek o Janie Pawle II. Ostatnim, wydanym w tym roku dziełem jest czterotomowa książka pt. „Droga Karola Wojtyły”, którą będę musieli uwzględnić wszyscy przyszli biografowie Papieża. Nominowany za ważne książki o Janie Pawle II, szczególnie za biografię Papieża „Droga Karola Wojtyły”.

Nominowanymi w tej kategorii byli: Krzysztof Tadej, Prof. Bogdan Chazan, Stowarzyszenie 10 Czerwca, Ks. Robert Skrzypczak.

TOTUS medialny dla upamiętniania Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach

Oficjalnie Sekcja Polska Radia Watykańskiego zaczęła istnieć 24 listopada 1938 r., choć pierwsze przekazy Radia Watykańskiego w języku polskim pojawiły się już w 1931 r. Od z górą siedemdziesięciu lat Sekcja Polska Radia Watykańskiego konsekwentnie i sku­tecznie łączy podawanie informacji z formacją katolicką. Profesjonalnie informuje nie tylko o działaniach Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej, ale również Kościoła katolickiego na całym świecie oraz życiu innych wspólnot chrześcijańskich i religijnych. Jest otwarta na współpracę z innymi mediami, zarówno katolickimi, jak i świeckimi. Uwzględnia najnowsze tendencje i technologie przekazu i wykorzystuje je do infor­mowania i ewangelizowania. Nominowana za długoletnią owocną pracę, przybliżającą słuchaczom działania Stolicy Apostolskiej i życie Kościoła w świecie, za formację i ewangelizację wykorzystującą najnowsze tendencje i technologie przekazu.

Nominowanymi w tej kategorii byli: Katolicka Agencja Informacyjna, Redakcja „Małego Gościa Niedzielnego”, Redakcja miesięcznika „W drodze”, Redakcja miesięcznika „Więź”.

Nagrodę TOTUS 2011 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

 • Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

Założone przez Leszka Sosnowskiego wydawnictwo książkowe BIAŁY KRUK z Krakowa specjalizuje się w tematyce katolickiej, kulturalnej, patriotycznej i historycznej. W ciągu 15 lat opublikowało ponad 90 albumów i książek dotyczących nauczania i osoby Jana Pawła II. Do jego największych autorów należą: Jan Paweł II i Benedykt XVI. Wydawnictwo zajmuje się również produkcją filmów oraz organizacją wystaw plenerowych. Nagrodzone zostało tytułem Wydawca Dekady 2001-2010. Nagrodzone za dokonania edytorskie Wydawnictwa, szczególnie udostępnianie wartościowych i na wysokim poziomie edytorskim pozycji albumowych, związanych z osobą i nauczaniem Ojca Świętego Jana Pawła II.

Nominowanymi w tej kategorii byli: Jacek Moskwa, Janusz Poniewierski, Marek Zając, Dwumiesięcznik „Społeczeństwo”.

 • Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza

Przyjaciel, wychowawca, przewodnik duchowy dzieci i młodzieży – Ksiądz Andrzej Augustyński. Twórca i przewodniczący Stowarzyszenia SIEMACHA w Krakowie,  współtwórca ośrodka wypoczynkowego dla dzieci w Odporyszowie, członek Zgromadzenia Misji oraz międzynarodowej organizacji ASHOKA, skupiającej przedsiębiorców społecznych. Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społecznego DEMOS. Odznaczony w 2009 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności społecznej i edukacyjnej. Nagrodzony za rozmach, owocność i konsekwencję działań prowadzonych przez niego dzieł.

Nominowanymi w tej kategorii byli: o. Ryszard Sierański, Muzeum Powstania Warszawskiego.

 • Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Michał Lorenc – kompozytor muzyki filmowej. Zadebiutował 32 lata temu pisząc muzykę do filmu Andrzeja Kostenki „Przyjaciele”. Wielokrotnie uhonorowany licznymi nagrodami i nominacjami. Jest pięciokrotnym laureatem nagrody Złotych Lwów gdyńskiego festiwalu filmów fabularnych. Zdobył również Czeskiego Lwa, Srebrną Statuetkę Leliwy, Złotą Kaczkę oraz Poznańskiego Koziołka. Muzyka Michała Lorenca rozbrzmiewa między innymi w filmach: „300 mil do nieba”, „Bandyta” „Psy”, „Zabić Sekala”, „Żółty szalik”, „Śluby panieńskie”, „Różyczka”, „Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł”. Nagrodzony za tworzenie wybitnej muzyki filmowej, a także w szczególny sposób za dzieło „Missa Magna Beatificationis” stworzone w hołdzie Ojcu Świętemu błogosławionemu Janowi Pawłowi II.

Nominowanymi w tej kategorii byli: Prof. Stefan Sawicki, Wojciech Wencel.

 • TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach

Zespół twórców filmu „Jan Paweł II – Szukałem was”. Pełnometrażowy film dokumentalny w reżyserii Jarosława Szmidta w niezwykły sposób ukazuje osobowość Papieża Polaka i jego naukę, która łączyła ludzi na całym świecie niezależnie od wyznawanych wartości czy religii. Ten film to największa produkcja w historii polskiego dokumentu – blisko cztery lata pracy całego zespołu, 90 dni zdjęciowych realizowanych w kilkunastu krajach, w 120 miejscach, często trudno dostępnych, gdzie kamera zazwyczaj nie ma wstępu, to także unikalne materiały archiwalne z wielu światowych agencji i wytwórni. W 2011 roku dokument otrzymał International Film Award na IX Ischia Film Festiwal we Włoszech. Nagrodzony za największą produkcję w historii polskiego filmu dokumentalnego o wielkich walorach artystycznych, za ukazanie poprzez dzieło filmowe wyjątkowego miejsca, jakie w historii Kościoła i świata zajmuje Jan Paweł II.

Nominowanymi w tej kategorii byli: Redakcja Tygodnika „Idziemy”, Redakcja „Małego Gościa Niedzielnego”, Katolickie Radio Podlasie, Sekcja Polska Radia Watykańskiego.

Nagrodę TOTUS 2010 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Magdalena Bajer – publicystka, dziennikarka naukowa, przewodnicząca Rady Etyki Mediów. Przez wiele lat pracowała w rozgłośniach Polskiego Radia. Jest autorką reportaży literackich i cykli audycji, takich jak „Źródła”, „Parada dyscyplin”, „Biesiada literacka” i „Rody uczone”, publikowanego również na łamach Forum Akademickiego. Jej ostatnią publikacją są „Blizny po ugryzieniu”, zawierające wspomnienia wybitnych uczonych z czasów reżimu komunistycznego. Nagrodzona za odważne i konsekwentne kształtowanie wrażliwości moralnej, niezbędnej dla dialogu kultur w rozumieniu Jana Pawła II.

Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza

Centrum Formacji Świętorodzinnej Misjonarzy Świętej Rodziny w Bąblinie. Centrum prowadzi rekolekcyjny program formacyjny na bazie charyzmatu Zgromadzenia. Jego celem jest ratowanie człowieka i jego powołania do życia w rodzinie. Formacja ma przebieg dwukierunkowy: na rzecz dojrzałości człowieka w swojej naturze oraz jego życia i funkcjonowania we wspólnocie rodzinnej. Nagrodzone za wybitne zasługi w przygotowywaniu młodych ludzi do małżeństwa, a także prowadzenie „szkoły życia małżeńskiego” o charakterze formacyjno-terapeutycznym.

Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

Zespół redaktorów serii „Dzieła Zebrane Jana Pawła II” Wydawnictwa M. XVI-tomowa edycja zawiera całość nauczania Jana Pawła II. Wypowiedzi i dokumenty w każdym tomie ułożone są chronologicznie i poprzedzone wstępami wybitnych specjalistów z danej dziedziny. Ponadto zamieszczony na końcu każdego tomu indeks pozwala na łatwy dostęp do poruszanych zagadnień. Nagrodzony za pierwszą na świecie serię obejmującą wszystkie najważniejsze dokumenty, przemówienia i homilie, które głosił Ojciec Święty.

TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach

Zespół redakcyjny programu „Familijna Jedynka” Polskiego Radia – program nadawany w niedzielne poranki oferuje wiele ciekawych audycji dla słuchaczy w każdym wieku, m.in. „Kalendarium historyczne”, „Abyś dzień święty święcił” – rozważanie słów niedzielnej Ewangelii, „Kochane życie” – odpowiedzi na listy słuchaczy, słuchowisko dla dzieci, „Ważne sprawy”, czyli rozmowy o bieżących wydarzeniach. Tematyka nawiązuje do informacji z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Program kończy Msza święta, transmitowana z kościoła Św. Krzyża w Warszawie. Nagrodzony za wspieranie i promowanie rodziny przy jednoczesnym ukazywaniu nauczania Jana Pawła II.
Wyróżnienia specjalne w tej kategorii otrzymały: Redakcja „Listu” i Redakcja „Małego Gościa Niedzielnego”.

Nagrodę TOTUS 2009 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

 • Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Za konsekwentną służbę Pięknu, utrzymaną w duchu papieskiego „Listu do artystów”, szczególnie zaś za umiejętność wydobywania sensu ze strof pisanych osobistym cierpieniem nagrodę otrzymał Krzysztof Kolberger – aktor teatralny i filmowy, reżyser. Występował m.in. na deskach Teatru Śląskiego w Katowicach oraz Teatru Narodowego i Teatru Współczesnego w Warszawie. Wyreżyserował m.in. „Krakowiaków i górali” i „Nędzę uszczęśliwioną”. Interpretował poezję Czesława Miłosza, Karola Wojtyły, Johanna W. Goethego, Jarosława Iwaszkiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Juliusza Słowackiego i Adama Mickiewicza. Był narratorem w „Tryptyku rzymskim”, dubingował także postać Ojca Świętego w polskiej wersji filmu „Jan Paweł II”. Za najważniejsze zadanie aktorskie w karierze uważa odczytanie na antenie stacji TVN testamentu Papieża, po jego śmierci w kwietniu 2005 r. Od wielu lat zmaga się z chorobą nowotworową.

 • Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza

Za owocne tworzenie więzi wśród osób wykluczonych społecznie i budowanie społeczeństwa obywatelskiego nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być razem” z Cieszyna. Stowarzyszenie uruchomiło szereg placówek oferujących pomoc osobom bezdomnym, uzależnionym, ofiarom przemocy, dzieciom i młodzieży ze środowisk zaniedbanych i samotnym matkom. Do najważniejszych inicjatyw należą: Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”, Hostel dla kobiet i dzieci „Przeciw Przemocy – Wyrównać Szanse”, Centrum Edukacji Socjalnej, Centrum Wolontariatu, Dom Matki i Dziecka „Słonecznik”. W okresie 12 lat działalności z pomocy tych instytucji skorzystało łącznie ok. 30 tys. osób. Stowarzyszenie jest również organizatorem Festiwalu Sztuki Bezdomnej.

 • Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

Za odważne podążanie drogami wskazywanymi przez Jana Pawła II oraz za konsekwentne i skuteczne propagowanie Jego nauczania nagrodę otrzymał George Weigel, amerykański pisarz, działacz społeczny i polityczny, teolog i filozof. Autor 20 książek o tematyce religijnej, w tym bestsellerowej, obszernej biografii Jana Pawła II pt. „Witness to Hope” („Świadek Nadziei”), wydanej w 1999 r. Od lat związany z Ethics and Public Policy Center w Waszyngtonie. Prowadzi cotygodniową rubrykę „The Catholic Difference” („Katolicka Różnica”), drukowaną przez kilkadziesiąt amerykańskich czasopism. Jest częstym gościem stacji telewizyjnych, pełni m.in. funkcję watykanisty w stacji NBC News. Uhonorowany Krzyżem „Pro Ecclesia et Pontifice” i Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

 • TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach

Za stworzenie wybitnego filmu, który jest wyrazem dążenia do obrony chrześcijańskiej tożsamości oraz za długoletnią determinację, która doprowadziła do powstania tego dzieła, nagrodę otrzymał Zespół twórców filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas”. Film o kapelanie „Solidarności” nie jest typowym pomnikiem utrwalonym na taśmie filmowej, a raczej fabularyzowanym dokumentem. Pokazuje bohaterstwo ks. Jerzego przez pryzmat codziennego życia w Warszawie początku lat 80. Eksponuje często dramatyczne – ale jakże prawdziwe – wybory zwyczajnych ludzi, ich walkę o zachowanie godności i osobistej niezależności od komunistycznego systemu. Postać ks. Jerzego, kreowana przez Adama Woronowicza jest osadzona w ówczesnych realiach. Zmaga się z charakterystycznymi dla tego czasu problemami, przeżywając jak inni chwile słabości i upokorzenia. Jest przez to bliska i zarazem wzbudzająca podziw swoją niezłomną wolą walki o wolność i prawdę. Producenci filmu – Julita Świercz-Wieczyńska i Rafał Wieczyński – przez wiele lat wytrwale zbierali świadectwa osób, które znały ks. Popiełuszkę. Stworzyli dzięki temu wspaniałą lekcję niepodległości – tej wewnętrznej i zewnętrznej – dla narodu polskiego.

 • Nagroda okolicznościowa z okazji dziesiątej edycji Nagród TOTUS

Decyzją Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” specjalną Nagrodę TOTUS otrzymał Wojciech Kilar w uznaniu wytrwałego otwierania dróg Piękna, wiodących ku wierze, nadziei i miłości, dokonywanego przez wiele lat i w wielu wymiarach życia. Pianista i kompozytor muzyki poważnej, twórca muzyki filmowej, dyrygent, uważany za jednego z najwybitniejszych w historii. Jego utwory można usłyszeć w ponad 130 filmach polskich i zagranicznych, m.in. w „Ziemi Obiecanej”, „Panu Tadeuszu”, „Lalce”, „Rejsie”, „Pianiście”. Współpracował z Krzysztofem Zanussim, Romanem Polańskim, Andrzejem Wajdą, Krzysztofem Kieślowskim. Najsłynniejsze jego dzieła muzyczne to „Krzesany”, „Kościelec 1909″, „Siwa mgła”, „Exodus”, „Angelus”, „Orawa”, „Riff 62″ oraz „Missa pro pace” („Msza o pokój”), której podczas specjalnego koncertu w Watykanie wysłuchał Jan Paweł II. Utwory kompozytora wykonują największe orkiestry świata, w tym Philadelphia Symphony, Cleveland Symphony i New York Philharmonic.

Nagrodę TOTUS 2008 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

 • Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza

Za wytrwałą i skuteczną pracę dla obrony godności człowieka nagrodę otrzymała s. Anna Bałchan ze Zgromadzenia ss. Maryi Niepokalanej. W 2001 r. założyła ona w Katowicach Stowarzyszenie Sióstr Maryi Niepokalanej na rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom. Instytucja udziela pomocy kobietom, które chcą porzucić prostytucję lub są tym procederem zagrożone z powodu biedy lub oddziaływania środowiska. Stowarzyszenie prowadzi dom dla ofiar przemocy i handlu kobietami oraz poradnię dla osób w trudnych sytuacjach. Dzięki tej działalności setki kobiet uzyskały konkretne wsparcie w postaci pomocy materialnej, porad prawnych, terapii, aktywizacji zawodowej.

 • Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Nagrodzony został prof. medycyny Andrzej Szczeklik za świadectwo głębokiego humanizmu, inspirowane nauczaniem Jana Pawła II, przekazywane w życiu i twórczości. Laureat jest specjalistą chorób płuc i serca, kierownikiem II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkiem rzeczywistym wielu towarzystw naukowych, m.in. Papieskiej Akademii Nauk. Jest autorem ok. 600 prac naukowych oraz książek Katharsis – o uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki i Kore – o chorych, chorobach i poszukiwaniu medycyny. W książkach tych doskonale łączy świat wiedzy naukowej ze światem kultury oraz przypomina, że „opieka nad cudzym zdrowiem dotyczy raczej caritas niż ekonomii”.

 • Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

Nagrodę otrzymał dr Piotr Dardziński za znakomite osiągnięcia w kierowaniu pracą Centrum Myśli Jana Pawła II. Laureat stoi na czele tej instytucji od 2006 r. Centrum, które zostało powołane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, prowadzi program stypendialny, bibliotekę, realizuje różnorodne projekty popularyzatorskie, edytorskie, naukowe, społeczne i artystyczne.

 • TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach

Kapituła Nagrody TOTUS wybrała Redakcję Programów Katolickich TVP za atrakcyjność i różnorodność przygotowywanych programów oraz za skuteczną ewangelizację przy użyciu nowoczesnych środków. Redakcja Programów Katolickich TVP powstała w wyniku umowy z czerwca 1989, zawartej pomiędzy Sekretariatem Episkopatu Polski a Komitetem ds. Radia i Telewizji. Dawała ona możliwość przygotowywania programów dotyczących religijnego aspektu życia społecznego. Od tego momentu audycje katolickie zagościły na antenie Telewizji Polskiej. Obecnie, oprócz coniedzielnych transmisji mszy świętej i modlitwy Anioł Pański, redakcja przygotowuje kilka programów cyklicznych przeznaczonych dla widzów w różnym wieku, np. Między ziemią a niebem, ZiarnoSłowo na niedzielę.

Nagrodę TOTUS 2007 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

 • Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza

Nagrodę otrzymał Instytut Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w dziedzinie nauk o rodzinie.

 • Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Nagrodę otrzymał profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Andrzej Zoll, b. sędzia Trybunału Konstytucyjnego i b. Rzecznik Praw Obywatelskich.

 • Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

Nagrodę otrzymał dziennikarz Grzegorz Polak, który od początku swojej działalności dziennikarskiej zajmuje się popularyzacją nauczania Jana Pawła. Relacjonował wszystkie pielgrzymki papieża do Polski. Od 1999 r. wydał szereg pozycji (książki, serie wydawnicze, inserty do gazet) poświęconych Ojcu Świętemu – o łącznym nakładzie ponad 80 mln egzemplarzy.

 

 • TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach

Uhonorowany został portal internetowy Opoka – za bogaty serwis informacyjny o działalności Kościoła w Polsce i na świecie oraz za uruchomienie nowatorskiego serwis „Pielgrzymki” i serwisu „Edukacji Ekonomicznej”.

Nagrodę TOTUS 2006 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

 • Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza

Nagrodę otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Łazarza”. Wyróżnienie otrzymał ks. Władysław Duda.

 • Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Laureatem głównej nagrody został tłumacz i eseista Marek Skwarnicki. Wyróżnienia otrzymali: Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” oraz wykładowca gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych Maciej Świeszewski.

 • Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

Totusa otrzymała Fundacja Świętego Mikołaja, zaś wyróżnienia otrzymali: Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie oraz Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego JAMNA.

 • TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach

Nagrodę otrzymało polskie wydanie „L’Osservatore Romano”. Wyróżnienie otrzymał portal internetowy Wiara.pl.

Nagrodę TOTUS 2005 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

 • Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza

Dwie równorzędne nagrody otrzymali:

Redakcja Mszy św. radiowej – Emitowana od 25 lat na falach Polskiego Radia coniedzielna Msza św., wyrastająca z ducha porozumień sierpniowych 1980 r., stanowi nie tylko zdobycz społeczeństwa, odzyskującego swoją tożsamość, lecz jest także długotrwałym i ważnym dziełem formacji i edukacji tego społeczeństwa. Jan Jakub Wygnański – Za długoletnią owocną pracę dla budowania społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności za zasługi dla powstawania i rozwoju organizacji pozarządowych.

 

 • Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Nagrodę TOTUS otrzymał Marek Piwowski – za film „Oskar” i wyrażone w nim świadectwo ludzkiej dobroci i chrześcijańskiej nadziei w obliczu pozornych przegranych.

Wyróżnienie specjalne w tej kategorii przyznano Muzeum Powstania Warszawskiego – za rolę, jaką Muzeum odgrywa dla ocalenia pamięci o Powstaniu Warszawskim i oddania sprawiedliwości jego Bohaterom, za prowadzone przez Muzeum prace naukowe i dokumentacyjne, przede wszystkim za wielkie dzieło edukacji nowych pokoleń, dokonywane przy użyciu nowatorskich środków.

 • Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

Dwie równorzędne nagrody otrzymali:

Ojciec Jan Góra OP – za pracę dla konkretnego wcielania w życie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II, która zaowocowała powstaniem ważnej rzeczywistości społecznej, jaką jest Ruch Legnicki i duchowe ożywienie szerokich rzesz młodzieży. „Tygodnik Powszechny” – za kilkudziesięcioletnie zasługi „Tygodnika” dla prezentowania myśli Jana Pawła II (a wcześniej jeszcze Karola Wojtyły) i tworzenie pola debaty nad nauczaniem papieskim.

 

 • TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach

Kapituła postanowiła przyznać nagrodę wszystkim tym licznym ludziom mediów, którzy w pamiętnych dniach pierwszej połowy kwietnia br. – w okresie odchodzenia Jana Pawła II, żałoby po jego śmierci i oczekiwania na wybór nowego papieża – tak pięknie i skutecznie służyli budowaniu wspólnoty Polaków wokół tego, co najważniejsze.

Nagrodę TOTUS 2004 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

 • Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza

Dwie równorzędne nagrody otrzymali:

Zofia Morawska – za ponad siedemdziesięcioletnią ofiarną i wytrwałą służbę niewidomym
i ociemniałym, za ogromną pracę na rzecz Zakładu dla niewidomych w Laskach; Stowarzyszenie PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza – za realizowany od kilkunastu lat wszechstronny program edukacji młodych pokoleń, szczególnie za projekt: Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży.

W tej samej kategorii wyróżnienie specjalne otrzymała Sieć Katolickich Centrów Edukacji Młodzieży KANA – za rozpoczętą przed dziesięciu laty owocną pracę edukacyjną wśród młodzieży niezamożnej i bezrobotnej, za budzenie potrzeby stałego kształcenia się.

 • Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Nagrodę TOTUS otrzymał prof. Władysław Bartoszewski – za świadectwo humanizmu chrześcijańskiego inspirowane zasadami Ewangelii w sytuacji skrajnych zagrożeń podstawowych wartości ludzkich.

Wyróżnienie specjalne w tej kategorii przyznano Leszkowi Mądzikowi – za 35 lat pracy artystycznej, za wybitne osiągnięcia w działalności aktorskiej, reżyserskiej i dydaktycznej, za stworzenie „Sceny Plastycznej KUL”.

 • Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

Nagrodę TOTUS przyznano zespołowi redakcyjnemu albumu „Musicie być mocni” – za wydanie pierwszego pełnego dźwiękowego zapisu wszystkich wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, za niezwykle staranną formę edytorską albumu.

Również w tej kategorii przyznano wyróżnienie specjalne dla Josepha Weilera – za książkę „Chrześcijańska Europa”, za ukazywanie chrześcijańskich korzeni Europy i znaczenia nauczania społecznego Jana Pawła II dla jej przyszłości.

 • TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach

Nagrodę przyznano tygodnikom „Gość Niedzielny” i „Niedziela” – za inspirowanie nauczaniem Jana Pawła II, propagowanie wartości chrześcijańskich w mediach, za redagowanie tygodnika opiniotwórczego, mówiącego o sprawach społecznych i politycznych z perspektywy chrześcijańskiej.

Nagrodę TOTUS 2003 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

 • Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza

Dwie równorzędne nagrody otrzymali:

Siostra Małgorzata Chmielewska – za konkretną realizację u progu trzeciego tysiąclecia „wyobraźni miłosierdzia”, o którą apeluje Ojciec Święty Jan Paweł II; Piotr Pawłowski – za długoletnią pracę na rzecz poprawy sytuacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz zmianę wizerunku osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie, społeczeństwie także w uznaniu wielkiej osobistej determinacji, połączonej z pogoda ducha i kreatywnością.

 

 • Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Dwie równorzędne nagrody otrzymali:

Adam Bujak – za autorstwo niepowtarzalnej galerii fotografii o wybitnych walorach artystycznych, utrwalającej dla przyszłych pokoleń wydarzenia ważne dla Kościoła Powszechnego w Polsce; Andrzej Bujnowski – za odnowę muzyki liturgicznej i wyjątkowy w skali międzynarodowej fenomen stworzenia i animowania środowiska młodych muzyków chrześcijańskich.

 

 • Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

Nagrodę TOTUS otrzymała Katolicka Agencja Informacyjna – za nieustanną, od dziesięciu lat, obecność wydarzeń i treści pontyfikatu Jana Pawła II w przekazach Agencji, za publikowanie dokumentów papieskich, obsługę medialną pielgrzymek Ojca Świętego do Ojczyzny i ich dokumentowanie, za pomoc, udzielaną katolickim mediom w krajach Europy Wschodniej.

 • TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach

Nagrodę TOTUS otrzymał zespół twórców filmu „Edi” – za stworzenie – wbrew modom i komercyjnym pokusom – wybitnego filmu, opiewającego niezniszczalność dobra i miłości.

Nagrodę TOTUS 2002 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

 • Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza

Dwie równorzędne nagrody otrzymali:

Joanna i Aleksander Płotniccy – za wieloletnią wszechstronną działalność na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo, za tworzenie dla nich atmosfery domu rodzinnego i dbałość o duchowość chrześcijańską; Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej – za nowe, twórcze i kompleksowe inicjatywy dla poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych, ich rehabilitacji i integracji ze zdrową częścią społeczeństwa, rozwijane nieprzerwanie od 1995 r.

 

 • Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Dwie równorzędne nagrody otrzymali:

Henryk Mikołaj Górecki, za całokształt osiągnięć twórczych, za rozsławienie w świecie polskiej szkoły muzycznej, za współczesny wyraz inspiracji religijnych w muzyce; Zygmunt Kubiak, w uznaniu ponad 50 lat wybitnej twórczości, w szczególności za płynące z niej humanistyczne przesłanie ukazywane na przykładzie wielkiej tradycji kulturowej Europy.

Wyróżnienie specjalne w tej kategorii otrzymał Zamek Królewski w Warszawie – za pełnienie roli żywego centrum kultury polskiej, promieniującego na Polskę i świat, w szczególności za osiągnięcia wystawiennicze ostatnich lat.

 • Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

Dwie równorzędne nagrody otrzymali:

Międzywydziałowy Instytut Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, za ponad dwudziestoletnią pracę dokumentacyjną, wydawniczą i naukowo-dydaktyczną, związaną z nauczaniem i misją pasterską Ojca Świętego Jana Pawła II, podejmującą problematykę etyki społecznej, godności małżeństwa i rodziny, nienaruszalności ludzkiego życia i powszechności norm moralnych; Fundacja „Instytut Tertio Millennio”, za wieloletnie propagowanie nauczania Jana Pawła II w ośrodkach naukowych w Polsce i zagranicą, organizowanie międzynarodowych seminariów naukowych i kursów z zakresu społecznego nauczania Kościoła oraz liczne publikacje o tej tematyce.

 

 • TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach

Nagrodę TOTUS otrzymał Program „Ziarno” Redakcji Programów Katolickich TVP – za wyjątkowy charakter programu i wysoki jego poziom, utrzymywany przez lata, za radosne propagowanie nauki Kościoła wśród najmłodszych, szczerość i spontaniczność, za melodyjne kompozycje piosenek „Arki Noego”, która często gości w programie.

Nagrodę TOTUS 2001 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

 • Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza

Dwie równorzędne nagrody otrzymali dr. inż. Stanisław Jabłonka z Wrocławia i Krakowskie Centrum Młodzieży „U Siemachy”.

 • Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Dwie równorzędne nagrody otrzymaliMaja Komorowska – wybitna aktorka, za całokształt osiągnięć twórczych, a także za niepospolitość i autentyzm jej sztuki aktorskiej – oraz Ks. Jan Twardowski, najbardziej znany kapłan-poeta, za całokształt osiągnięć twórczych, a szczególnie za wielką syntezę kultury i mistyki w czasach, gdy ta więź jest świadomie zrywana.

Wyróżnienie specjalne w tej kategorii przyznano Lwowskiemu Teatrowi Opery i Baletu – za przygotowanie premiery opery „Mojżesz”.

 • Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

Nagrodę TOTUS otrzymał Konkurs „Pro Publico Bono”.

Nagrodę TOTUS 2000 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

 • Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza

Dwie równorzędne nagrody otrzymali prof. Andrzej Wojciechowski z Torunia i ks. Władysław Wanags z Gródka Podolskiego.

 • Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Nagrodę TOTUS otrzymał prof. Jerzy Nowosielski – jeden z najwybitniejszych polskich plastyków, członek Polskiej Akademii Nauk, artysta i teolog prawosławny. Jego polichromie zdobią m.in. cerkwie Białegostoku, Jeleniej Góry i Kętrzyna. Jest autorem aranżacji wnętrz kościołów w Lourdes, Warszawie, Tychach, Krakowie i Wesołej.

Wyróżnienie specjalne w tej kategorii przyznano zespołowi „Arka Noego” – jednego z najpopularniejszych polskich zespołów muzycznych. Dzieci śpiewające pieśni i piosenki religijne zdobyły platynowe płyty i wiele razy gościły na pierwszych miejscach list przebojów.