JAK ZOSTAĆ STYPENDYSTĄ?


Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od ponad 20 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. W tym roku obejmujemy pomocą ok. 2000 osób z 40 diecezji Polski.
Kto może otrzymać stypendium?

Uczniowie szkoły podstawowej po I semestrze 7 klasy oraz szkół średnich.
Będąc studentem nie można wnioskować o stypendium, ale można je otrzymywać, jako kontynuacja wcześniejszego uczestnictwa w programie.

Od końca czerwca każdy stypendysta ma obowiązek złożyć wniosek elektroniczny i papierowy, aby móc starać się o kontynuację stypendium. Wniosek należy wysłać do Koordynatora diecezjalnego wraz ze wszystkimi załącznikami (odnośnik) wymienionymi we wniosku.
Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.
Studenci wysyłają wnioski bezpośrednio do biura.
Dla osób, które w poprzednim roku szkolnym/akademickim otrzymywały stypendium, w roku 2023/2024 obowiązują:
od 15 czerwca – możliwość wypełniania przez stypendystów wniosków na nowy rok szkolny/akademicki;
10 lipca – termin wysłania wniosków do Księży Koordynatorów przez uczniów (absolwenci szkoły podstawowej mają ten okres wydłużony do czasu otrzymania decyzji o przyjęciu do szkoły średniej);
7 sierpnia – termin przesłania wniosków do Księży Koordynatorów przez maturzystów i absolwentów szkoły podstawowej;
6 października – termin przesłania wniosków do Biura Fundacji przez studentów.

Nowe przyznania

Kandydatów do stypendium, którzy ubiegają się o nie po raz pierwszy,
mogą zgłaszać się od grudnia 2023 do końca kwietnia 2024 roku lub do wyczerpania limitu miejsc w danej diecezji.
Stypendia dla osób dołączających będą wypłacane od lutego 2024.

A.)Dokumenty potwierdzające dochód rodziny:

– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie osiągniętym w poprzednim roku kalendarzowym lub o jego braku – dotyczy wszystkich pełnoletnich osób w rodzinie (również pełnoletniego rodzeństwa)

– informacja na temat posiadania bądź nieposiadania gospodarstwa rolnego (przelicznik hektarów przeliczeniowych)

– świadczenia alimentacyjne (rodziny niepełne)

B.) Dokumenty potwierdzające wyniki w nauce:

– kopia świadectwa szkolnego (uczniowie)

– zaświadczenie z dziekanatu o osiągniętej średniej (studenci)

– absolwenci szkół podstawowych/maturzyści dodatkowo: zaświadczenie o dostaniu się do nowej szkoły/na studia

C.) Dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną:

– zaświadczenia ze szkoły (uczące się rodzeństwo)

– kopia aktu urodzenia (rodzeństwo w wieku przedszkolnym)

– akty zgonu/wyroki rozwodowe (rodziny niepełne)

D.) Opinie:

– katechety

– proboszcza

– wychowawcy

(dotyczy uczniów)

E.) Zaświadczenia o wolontariacie

F.) Informacje o osiągnięciach kandydata do stypendium i informacje dodatkowe

 

Przy przedłużeniu stypendium na kolejny rok bierzemy pod uwagę obecność na obozie, a także obecność na spotkaniach diecezjalnych organizowanych przez Księży Koordynatorów (w przypadku uczniów) oraz zaangażowanie w życie Wspólnot Akademickich FDNT (w przypadku studentów).

Zgodnie z regulaminem dochód brutto na jedną osobę w rodzinie, uprawniający do ubiegania się
o stypendium powinien być niższy niż 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Do dochodu wliczamy:

– dochód brutto osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym przez poszczególnych członków rodziny

– kwotę dochodów z gospodarstwa rolnego

– świadczenia alimentacyjne pobrane w poprzednim roku kalendarzowym

UWAGA – nie wliczamy do dochodu dodatku wychowawczego tzw. „500+”.

Całość należy podzielić przez 12 miesięcy i przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Formacja i integracja

Program stypendialny obejmuje nie tylko pomoc finansową, lecz również formację. Stypendyści co roku spotykają się na letnim obozie formacyjno-integracyjnym w jednym z największych miast Polski.

W ciągu roku szkolnego stypendyści spotykają się w gronie diecezjalnym na rekolekcjach, zimowiskach, dniach skupienia. Nad ich formacją czuwają księża koordynatorzy.

Studenci w 16 największych miastach akademickich tworzą wspólnoty akademickie.

Wolontariat 

Podopieczni Fundacji są zachęcani do angażowania się w działania o charakterze wolontariatu. Stypendyści podejmują się pomocy w domach dziecka, domach pomocy społecznej, a także przy parafiach czy we własnym środowisku, np. pomagając kolegom w nauce.