Partnerzy programu stypendialnego


Komitet Pomocy Dzieciom Polskim

Komitet Pomocy Dzieciom Polskim, mający swoją siedzibę w Montrealu (Kanada), w ramach Funduszu Lisowskich-Smykowskich funduje 20 rocznych stypendiów podopiecznym Fundacji.

Celami Komitetu Pomocy Dzieciom Polskim są:
1. Pomoc dzieciom polskim na terenie Kanady i poza jej granicami poprzez:
• Wspomaganie zakładów opiekuńczo- wychowawczych w Polsce
• Wspieranie organizacji polonijnych i młodzieżowych w Quebec’u
• Udzielanie stypendiów wyrównujących szanse edukacyjne młodzieży polskiej z Funduszu Lisowskich-Smykowskich aż do jego wyczerpania
2. Pomoc polskim instytucjom niedochodowym dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

Więcej informacji o Komitecie na stronie www.kpdp.ca


Zakład Narodowy im. Ossolińskich

ZNOObecnie instytucja funduje stypendia pięciu młodym osobom w ramach Programu stypendialnego im. Andrzeja Jeziorańskiego. Stypendyści ci objęci są też programem formacyjnym Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Środki finansowe pochodzą z darowizny przekazanej ZNiO przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego, przeznaczonej na stypendia dla zdolnej i ubogiej młodzieży z małych miejscowości. Zgodnie z wolą darczyńcy, stypendia noszą nazwę pochodzącą od imienia jego brata Andrzeja.

Współpraca Zakładu i Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” rozpoczęła się w maju 2009 r. W celu efektywnego wykorzystania otrzymanych środków, ZNiO zawarł z Fundacją umowę, na mocy której pomoc udzielana jest zgodnie z zasadami specjalnego Regulaminu).

Więcej informacji o ZNiO na stronie www.oss.wroc.pl

Strona Jana Nowaka-Jeziorańskiego: www.nowak-jezioranski.pl


Fundacja „Pocztowy Dar”

„Pocztowy Dar” to fundacja korporacyjna powołana przez Pocztę Polską SA w 2010 roku.  Fundacja wspiera kilkunastu stypendystów, których członkowie rodzin są pracownikami Poczty Polskiej.

Misją Fundacji jest:  „Wspieranie działań służących rozwojowi indywidualnemu osób wymagających wsparcia, w szczególności poprzez wyrównywanie ich szans edukacyjnych i zdrowotnych”.

Celem działania „Pocztowego Daru” jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz dobra publicznego w zakresie: edukacji, aktywizacji i rozwoju zawodowego, rozwoju przedsiębiorczości, ochrony życia i zdrowia, jak również wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych pracowników Poczty Polskiej S.A. i członków ich rodzin oraz wspieranie ich integracji poprzez aktywizację społeczno -zawodową.

Więcej na temat fundacji można przeczytać na stronie pocztowydar.org