SPRAWOZDANIA


Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie biegłego rewidenta
Sprawozdanie biegłego rewidenta
Sprawozdanie z działalności Fundacji za 2019 rok
Sprawozdanie z działalności Fundacji za 2019 rok
Bilans
Bilans