Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Akademickiego Bpa Jana Chrapka na najlepszą pracę magisterską i najlepszą rozprawę doktorską – inspirowane nauczaniem Jana Pawła II o roli mediów w promowaniu godności człowieka.

Ideą Nagrody jest promowanie wartościowych prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich i ich autorów, podejmujących w interesujący i oryginalny sposób tematykę nauczania Jana Pawła II o roli mediów w promowaniu godności człowieka. Organizator Konkursu, Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w celu wspierania rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce, podnoszenia szans edukacyjnych młodzieży oraz upowszechniania nauczania Papieża Jana Pawła II. Nagroda jest uczczeniem pamięci zmarłego tragicznie bpa Jana Chrapka, wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który podkreślał konieczność łączenia w mediach profesjonalnego warsztatu z zasadami etyki. Ks. Biskup Jan Chrapek w swoim życiu kierował się zasadą budowania kultury porozumienia i dialogu.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu Akademickiego im. Bpa Jana Chrapka na najlepszą pracę magisterską/ rozprawę doktorską inspirowaną nauczaniem Jana Pawła II o roli mediów w promowaniu godności człowieka zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
 3. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
  (A). Na najlepszą pracę magisterską w cyklu rocznym.
  (B). Na najlepszą rozprawę doktorską raz na trzy lata.
 4. W Konkursie w kategorii A mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich napisanych w języku polskim, obronionych w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok ogłoszenia na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych zlokalizowanych na terenie Polski.
 5. W konkursie w kategorii B mogą uczestniczyć autorzy niepublikowanych rozpraw doktorskich obronionych na uczelniach publicznych i niepublicznych w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających rok ogłoszenia Konkursu. Zgłoszenia dokonują w formie pisemnej Rady Wydziałów lub Rady Instytutów z ośrodków akademickich, w których powstały rozprawy lub indywidualnie autorzy obronionych rozpraw doktorskich.
 6. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do końca marca każdego roku.
 7. Regulamin Konkursu opublikowany jest na oficjalnej stronie internetowej Konkursu www.dzielo.pl

 

§ 2
CELE KONKURSU

Celem Konkursu jest:

 • wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej i najlepszej rozprawy doktorskiej nawiązujących do nauczania Jana Pawła II o znaczeniu mediów w promowaniu godności człowieka i ochronie najsłabszych grup społecznych,
 • popularyzacja wiedzy o mediach w oparciu o nauczanie Jana Pawła II,
 • wyróżnienie najlepszych studentów i doktorantów.

§ 3
KAPITUŁA KONKURSU

 1. Kapitułę Konkursu wraz z Sekretariatem Kapituły powołuje Przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” na wniosek Zarządu Fundacji.
 2. Kapituła Konkursu liczy przynajmniej 6 (sześć) osób, w tym przewodniczący Kapituły oraz jej sekretarz.
 3. Przewodniczącym Kapituły jest jeden z jej członków, wskazany przez Przewodniczącego Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
 4. Sekretariat Kapituły czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz zapewnia jego obsługę organizacyjno-administracyjną.
 5. W skład Kapituły Konkursu wchodzą badacze mediów i komunikacji społecznej reprezentujący polskie uczelnie wyższe, a w szczególności : Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Jagielloński, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz przedstawiciel Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
 6. Skład kapituły Konkursu podawany jest do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.dzielo.pl
 7. Członek Kapituły Konkursu pełni swoją funkcję przez jedną kadencję, która trwa 5 (pięć) lat. W trakcie trwania kadencji członek Kapituły może złożyć rezygnację na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji, może też zostać przez Przewodniczącego Rady Fundacji odwołany z funkcji.
 8. Zadaniem Kapituły Konkursu jest ocena formalna i merytoryczna prac oraz przyznanie nagród.
 9. Każdy członek składu Kapituły dokonuje oceny punktowej wszystkich kryteriów wymienionych w § 4 p. 11 Regulaminu. Skalę ocen określa każdorazowo Kapituła Konkursu.
 10. Postanowienia zapadają zwykłą większością głosów. W razie równego podziału głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

§ 4
PROCEDURA ZGŁASZANIA I OCENY PRAC

 1. Do Konkursu kwalifikują się prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą.
 2. Zgłoszenie pracy magisterskiej lub doktorskiej do Konkursu wymaga:
  • pisma przewodniego, podpisanego przez promotora lub recenzenta rekomendujących pracę do Konkursu. Wymagana jest zgoda autora na zgłoszenie pracy,
  • załączenia 1 egzemplarza pracy magisterskiej/rozprawy doktorskiej w wersji drukowanej i elektronicznej,
  • załączenia recenzji:
   • promotora i recenzenta pracy magisterskiej
   • obu recenzentów w przypadku rozprawy doktorskiej,
  • załączenia streszczenia pracy (do 2000 znaków), które będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy,
  • załączenia wypełnionego formularza zgłoszenia (dostępnego na stronie www.dzielo.pl) wraz ze zgodą autora pracy na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu.
 3. Zgłoszenia prac konkursowych wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać do 31 marca 2018 roku na adres: Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa.
 4. Zgłoszenia nadesłane po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
 5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych Sekretariat Kapituły wzywa do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania.
 6. W przypadku niespełnienia wymagań formalnych zgłoszenie zostaje odrzucone.
 7. Prace, które przeszły pozytywną ocenę formalną są utajnione i kodowane przez Sekretariat Kapituły.
 8. Sekretariat Kapituły przekazuje Przewodniczącemu Kapituły prace do oceny merytorycznej, gdzie jawne są jedynie tytuły i treść.
 9. Kapituła dokonuje oceny zakwalifikowanych prac na podstawie kryteriów określonych w § 4 p. 11 Regulaminu.
 10. Stopień przyznanej nagrody zależy od łącznej liczby uzyskanych punktów. Nagroda główna zostanie przyznana autorowi pracy, która uzyskała największą liczbę punktów.
 11. Członkowie Kapituły dokonują oceny prac zgłoszonych do Konkursu, biorąc pod uwagę:
 • zawartość merytoryczną pracy;
 • oryginalność w przedstawieniu tematu i związek z nauczaniem Jana Pawła II;
 • poprawność językową.
 1. Członkowie Kapituły dokonują oceny pracy oraz ogłaszają wynik w terminie do 30 maja danego roku.
 2. Werdykt Kapituły podlega zatwierdzeniu przez Radę Fundacji.
 3. Prace raz zgłoszone nie mogą być zgłaszane w kolejnych edycjach Konkursu.
 4. Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych prac.

§ 5
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

 1. Nagrodę w Konkursie stanowią dyplom oraz nagroda pieniężna:
  • Nagroda pieniężna za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii na najlepszą pracę magisterską wynosi 3.000 (trzy tysiące) złotych;
  • Nagroda pieniężna za zajęcie drugiego miejsca w kategorii na najlepszą pracę magisterską wynosi 2.000 (dwa tysiące) złotych;
  • Nagroda pieniężna za zajęcie trzeciego miejsca w kategorii na najlepszą pracę magisterską wynosi 1.500 (tysiąc pięćset) złotych;
  • Nagroda pieniężna za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii na najlepszą rozprawę doktorską wynosi 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych.
 2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród, bądź nie przyznania nagrody.
 3. Wręczenie nagrody ma charakter uroczysty i odbywa się podczas Gali Nagród TOTUS na Zamku Królewskim w Warszawie.
 4. Informacja o przyznaniu nagrody zostaje opublikowana na stronie internetowej dzielo.pl.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, co uczestnicy potwierdzają w pisemnym zgłoszeniu.
 2. Uczestnicy konkursu ponoszą koszty przesłania i przygotowania prac zgodnie z wskazanymi w regulaminie wytycznymi.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do możliwych zmian w Regulaminie.

§ 7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników przez organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu oraz identyfikacji uczestników i laureatów konkursu, wydania nagród oraz publicznego podania imion i nazwisk osób nagrodzonych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawarta jest w Formularzu zgłoszeniowym.