JAK ZOSTAĆ STYPENDYSTĄ?


Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od 16 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. W tym roku obejmiemy pomocą ponad 2000 osób z 40 diecezji Polski. 
Kto może otrzymać stypendium?

Uczniowie szkół gimnazjalnych (po I semestrze) oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Będąc studentem nie można wnioskować o stypendium, ale można je otrzymywać, jako kontynuacja wcześniejszego uczestnictwa w programie.

Od końca czerwca każdy stypendysta ma obowiązek złożyć wniosek elektroniczny i papierowy, aby móc starać się o kontynuację stypendium. Wniosek należy wysłać do Koordynatora diecezjalnego wraz ze wszystkimi załącznikami (odnośnik) wymienionymi we wniosku.
Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.
Studenci wysyłają wnioski bezpośrednio do biura.

od 13 czerwca 2016 r. można rozpocząć wypełnianie wniosku elektronicznego na portalu stypendysta.pl

do 30 czerwca 2016 r. należy przesłać wniosek do Koordynatora diecezjalnego – uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (wyjątek stanowią absolwenci – składają wnioski do 22 lipca, po otrzymaniu decyzji o rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i na studia)

do 20 lipca studenci przesyłają wnioski do Biura Fundacji

Sposób wyliczenia dochodu:

Zgodnie z regulaminem dochód brutto na jedną osobę w rodzinie, uprawniający do ubiegania się
o stypendium powinien być niższy niż 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Do dochodu wliczamy:

– przychód z PIT poszczególnych członków rodziny

– kwotę dochodów z gospodarstwa rolnego

– renta lub emerytura pobrana w poprzednim roku kalendarzowym

–  świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej pobrane w poprzednim roku kalendarzowym

– świadczenia alimentacyjne pobrane w poprzednim roku kalendarzowym

UWAGA – nie wliczamy do dochodu dopłat unijnych (tylko przedstawiamy informację) oraz dodatku wychowawczego tzw. „500+”.

Całość należy podzielić przez 12 miesięcy i przez liczbę osób rzeczywiście pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Formacja i integracja

Program stypendialny obejmuje nie tylko pomoc finansową, lecz również formację. Stypendyści co roku spotykają się na letnim obozie formacyjno-integracyjnym w jednym z największych miast Polski.

W ciągu roku szkolnego stypendyści spotykają się w gronie diecezjalnym na rekolekcjach, zimowiskach, dniach skupienia. Nad ich formacją czuwają księża koordynatorzy.

Studenci w 20 największych miastach akademickich tworzą wspólnoty akademickie.

Wolontariat 

Podopieczni Fundacji są zachęcani do angażowania się w działania o charakterze wolontariatu. Stypendyści podejmują się pomocy w domach dziecka, domach pomocy społecznej, a także przy parafiach czy we własnym środowisku, np. pomagając kolegom w nauce.