Dziękujemy!

Tegoroczna zbiórka publiczna przyniosła dochód w wysokości prawie 942 tys. zł. To pozwoli na ufundowanie 250 rocznych stypendiów dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin z całej Polski. Program stypendialny już od 13 lat pozwala szlifować talenty, rozwijać pasje a nierzadko po prostu kontynuować naukę.  

Dlatego w imieniu wszystkich stypendystów Fundacji, zarówno obecnych jak i absolwentów z całego serca dziękujemy wszystkim osobom, które wspomogły to wspaniałe Dzieło.

 

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”,

01-015 Warszawa, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6

podaje do wiadomości wyniki publicznej zbiórki pieniędzy na fundusz stypendialny dla uzdolnionych uczniów gimnazjów i liceów oraz studentów uczelni wyższych.

Na podstawie zezwolenia Ministra Administracji i Cyfryzacji, decyzja Nr 204/2013 z dnia 4.06.2013 r. Fundacja przeprowadziła publiczną zbiórkę pieniędzy na którą złożyły się:

  • uliczna zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich w dniach od 6 do 22 października 2013 r. (przychód 699.917,20 PLN);
  • zbiórka dokonywana poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych typu SMS o treści „Pomoc” na numer 7250 za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej w dniach od 15 września do 31 października 2013 r. (spodziewany przychód 162.364,00 PLN);
  • zbiórka dokonywana poprzez połączenia telefoniczne typu audiotele na numer 0-704-20-72-50 w dniach od 15 września do 31 października 2013 r. (przychód 9.342,50 PLN);
  • zbiórka w formie dobrowolnych wpłat na konto bankowe o numerze 81 1320 1104 2979 6023 2000 0001, prowadzona w dniach od 15 września do 15 listopada 2013 r. (przychód 115.643,15 PLN);

Suma ofiar, zebranych w wyniku zbiórki publicznej wyniosła: 987.266,85 PLN (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć zł i  85/100).

Koszty przeprowadzenia zbiórki:

L.p.

Rodzaj  kosztu

Wysokość kosztów

1.

Produkcja materiałów informacyjnych, instruktażowych i  sprawozdawczych

1.829,01 zł

2.

Produkcja legitymacji dla wolontariuszy

12.120,67 zł

3.

Koszty puszek kwestarskich 

13.898,61 zł

4.

Produkcja plakatów i ulotek

4.912,80 zł

5.

Koszty przesyłek i transportu materiałów

6.439,17 zł

6.

Koszty przekazów pieniężnych 

450,60 zł

7.

Koszty ubezpieczenia wolontariuszy

5.815,00 zł

 

                                                           Łącznie    

45.465,86 zł

 

Suma kosztów przeprowadzenia zbiórki: 45.465,86 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć zł i 86/100) stanowi 4,60 % kwoty zebranej w wyniku zbiórki.

Całkowity uzyskany dochód (po potrąceniu kosztów) wyniósł 941.800,99 PLN (słownie: dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset zł i 99/100).

Cały dochód ze zbiórki został przeznaczony na sfinansowanie stypendiów dla stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w roku szkolnym 2013/14 i zostanie spożytkowany wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.  

Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!