Konkurs na pracę pisemną, nagrody czekają!

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej, XII edycji Konkursu na pracę pisemną o tematyce ekonomicznej.

Konkurs ogłaszany jest w dwóch kategoriach:

– Gimnazja: Jak chciałabym/ chciałbym uczyć się ekonomii?,

– Szkoły ponadgimnazjalne: Mój pomysł na scenariusz lekcji ekonomii.

Celem Konkursu jest pogłębienie zainteresowań młodzieży ekonomią, sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej oraz zachęcenie dyrekcji i nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych kształtujących umiejętność funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej.

Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów publicznych i niepublicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2013/2014.

Autorom najlepszych prac Kapituła przyzna nagrody:

– za zajęcie pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3700 zł brutto,

– za zajęcie drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3200 zł brutto,

– za zajęcie trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 2700 zł brutto,

– trzy wyróżnienia: nagrodę pieniężną w wysokości po 1100 zł brutto. Również nauczyciele, opiekunowie merytoryczni najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne.

Prace można nadsyłać do 18 października 2013 r. na adres:

Departament Edukacji i Wydawnictw Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 00-919 Warszawa z dopiskiem Konkurs na pracę pisemną

O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego. Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród planowane są na grudzień 2013 r. Więcej informacji na stronie: www.nbp.pl/PracaPisemna2013.konkurs