Znamy tematy tegorocznego konkursu im. bpa. Jana Chrapka!

Tematy prac tegorocznego konkursu o Indeks i Stypendium im. bpa. Jana Chrapka Przeczytaj uważnie i wybierz jeden z cytowanych poniżej fragmentów z „Listu na temat biedy i ubóstwa” biskupa Jana Chrapka, dotyczący problemów polskiej rodziny i następnie wyjaśnij, w wybranym przez siebie gatunku (do wyboru: artykuł lub reportaż prasowy), jak można interpretować ten cytat.

Fragment 1: „Biblijne odwoływanie się do losu wdowy i sieroty pokazuje, że walka z ubóstwem i nędzą jest w gruncie rzeczy walką o rodzinę. Innymi słowy, wszelkie działania na rzecz rodziny służą pomniejszaniu obszarów biedy w społeczeństwie.”

Fragment 2: „Sytuowanie przyczyn własnej biedy „poza sobą” skutkuje biernością i niepodejmowaniem żadnych konkretnych działań w kierunku poprawy swego położenia. Problem staje się tym bardziej dramatyczny, że ta postawa swoistego „przystosowania do ubóstwa” jest przekazywana i utrwalana w rodzinie, tak że w bardzo wielu przypadkach możemy zaobserwować w ubogich rodzinach „wyuczoną bezradność dzieci i młodzieży”. Mamy wówczas do czynienia z tzw. „kulturą ubóstwa”, w której obyczaj i tradycja bycia ubogim wraz z towarzyszącymi im postawami i zachowaniami przekazywany jest w procesie socjalizacji młodemu pokoleniu.”

(Cytaty z książki: Nauczanie społeczne Biskupa Radomskiego. Wyd. Ave, Radom 2011, str. 23 i 25)

Na początku swojego tekstu wpisz nr wybranego fragmentu i nazwę gatunku, który wybrałeś/-łaś. Długość pracy: 4000 – 9000 znaków ze spacją. Reportaże są bardzo mile widziane. Uwaga: Jeżeli zamierzasz studiować na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, wskaż także preferowany kierunek studiów spośród: dziennikarstwo i medioznawstwo, logistyka mediów, polityka społeczna, politologia, bezpieczeństwo wewnętrzne. Informacje szczegółowe o tych studiach na stronie: http://wdinp.uw.edu.pl/dzialy/studenci. Pracę konkursową, CV, list motywacyjny (wraz z informacją o sytuacji rodzinnej kandydata) oraz wszystkie dokumenty potwierdzające średnią ocen oraz sytuację finansową (kopie PIT rodziców/opiekunów prawnych lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, wszystkie świadczenia dodatkowe).

Życzymy powodzenia!