Ogólnopolski Konkurs Akademicki im. bpa Jana Chrapka trwa!

Trwa nabór prac magisterskich i rozpraw doktorskich do Ogólnopolskiego Konkursu Akademickiego im. bpa Jana Chrapka. Jego celem jest wyłonienie oraz promowanie wartościowych rozpraw i prac podejmujących temat nauczania Jana Pawła II w kontekście roli mediów w promowaniu godności człowieka. Prace można nadsyłać do końca marca.

Konkurs dzieli się na dwie kategorie: najlepsza praca magisterska (w cyklu rocznym) oraz najlepsza praca doktorska (raz na trzy lata). Organizatorem konkursu jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetem Lubelskim oraz Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej.

Oceniając poszczególne prace, bierze się pod uwagę trzy główne kryteria: zawartość merytoryczną pracy, oryginalność w przedstawieniu tematu i związek z nauczaniem Jana Pawła II oraz poprawność językową. Laureaci otrzymają dyplom oraz nagrodę pieniężną. Nagroda ta jest „uczczeniem pamięci zmarłego tragicznie bpa Jana Chrapka, który podkreślał konieczność łączenia w mediach profesjonalnego warsztatu z zasadami etyki” i który w swoim życiu kierował się „zasadą budowania kultury porozumienia i dialogu”. Aby poznać więcej szczegółów, zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

 

Ks. bp Jan Chrapek (1958–2001) – michalita, doktor nauk teologicznych, przełożony generalny zgromadzenia michalitów w latach 1986–1992, biskup pomocniczy drohiczyński, następnie biskup pomocniczy toruński oraz biskup diecezjalny radomski (1999–2001). Był wybitnym znawcą mediów, stając na czele Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu w Episkopacie Polski. Ponadto zasiadał w Radzie Konferencji Episkopatów Europy, odpowiadając za media katolickie w Europie wschodniej, a w 2001 został mianowany konsultorem Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Znany także z licznych uczynków miłosierdzia względem ubogich i potrzebujących. Zginął śmiercią tragiczną w wypadku samochodowym 18 października 2001 roku. Po jego śmierci, poczynając od 2002 roku, zaczęto przyznawać nagrody jego imienia – dziennikarską nagrodę „Ślad” oraz „TOTUS medialny”. Do 2015 roku Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizowała także konkurs dla maturzystów o stypendium i indeks im. bpa Jana Chrapka, umożliwiając zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin podjęcie studiów na renomowanych polskich uczelniach.