NOMINACJE DO NAGRODY TOTUS TUUS W ROKU 2020

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przyznaje nagrody TOTUS TUUS od 2000 r. Zdobywcami tzw. katolickich nobli są ludzie, którzy oddali się służbie dobru, pięknu i prawdzie, wyciągający pomocną dłoń osobom odsuniętymi na margines społeczny czy też dzielący się ze swoimi czytelnikami, słuchaczami lub widzami słowami św. Jana Pawła II. Inni zaś pielęgnują i promują wartości chrześcijańskie, rdzeń naszej kultury i tożsamości narodowej. Niewiele nagród łączy w sobie tyle pracy, doświadczeń i wyrzeczeń poniesionych w imię miłości Boga i bliźniego. Dlatego też, tworząc statuetkę Nagrody TOTUS TUUS, Wincenty Kućma nadał jej postać anioła.

W roku 2020 do Nagrody TOTUS TUUS nominowani zostali:

  • W kategorii „Promocja godności człowieka”:

Siostry Dominikanki i Ks. Piotr Dydo-Rożniecki za heroiczną pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną w czasie szerzącej się pandemii koronawirusa.

Tuż przed Wielkanocą wirusem Covid-19 zaraziło się 49 osób w DPS w Bochni, w tym 16 pracowników i Dom pozostał bez personelu. W Wielki Piątek, na apel Starosty bocheńskiego, odpowiedziało osiem Sióstr Dominikanek z Domów Zakonnych z Krakowa, Białej Niżnej i Króżlowej, a w Wielką Sobotę dołączył do nich ks. Piotr Dydo-Rożniecki – misjonarz z Kazachstanu, z diecezji tarnowskiej. Niesienie pomocy osobom chorym z narażeniem własnego zdrowia i życia to wypełnianie ewangelicznego przykazania „miłości bliźniego”, to realizacja „wyobraźni miłosierdzia” św. Jana Pawła II.

Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni za ofiarną troskę o potrzeby duchowe i pomoc medyczną chorym w ostatnim okresie życia oraz wspieranie ich rodzin.

Hospicjum już od 33 lat służy terminalnie chorym. Jest jedynym wśród 132 pozarządowych hospicjów, które prowadzi opiekę hospicyjną dla dzieci i dorosłych: domową konsultacyjną, stacjonarną oraz prenatalną. Prowadzi również wolontariat hospicyjny, który pozwala bezinteresownie służyć dzieciom, młodzieży i dorosłym. W Ośrodku Edukacyjnym, Hospicjum kształtuje odpowiednie postawy wśród uczniów, pielęgniarek i lekarzy w stosunku do kończącego się ziemskiego życia.

Pan dr Paweł Grabowski za nieocenioną pomoc w duchu ekumenizmu ludziom terminalnie chorym na terenach wiejskich, niesioną z miłością, wrażliwością i skromnością.

Lekarz pochodzący z Krakowa, chirurg szczękowo-twarzowy, praktykował w warszawskim Centrum Onkologii, niegdyś żeglarz, pisarz i poeta. Dziś lekarz medycyny paliatywnej niosący pomoc ludziom na Podlasiu, zwany właśnie „Doktorem Judymem z Podlasia”. Przed 6 laty założył w Michałowie – Archidiecezja Białostocka, Hospicjum Domowe Proroka Eliasza, które niesie nieocenioną pomoc ludziom terminalnie chorym, żyjącym na terenach wiejskich, nierzadko zaniedbanych pod względem medycznym.

  • W kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”:

Pan Jan Dawid Kuraciński za płaskorzeźby ukazujące św. Jana Pawła II pełnego mocy Ducha w działaniu i w cierpieniu.

Rzeźbiarz, dyplom na ASP w Warszawie – pracownia prof. Mariana Wnuka (1968). Od lat 70. na emigracji. Współzałożyciel ERA-ART GALLERY w Nowym Jorku, placówki artystycznej i kulturalnej. W 1998 powrócił do Polski. Artysta inspiruje się osobą i nauczaniem Jana Pawła II. List do Artystów, jak podkreśla w licznych wywiadach zmienił jego życie i podejście do sztuki. Zmiana ta zaowocowała powrotem do tematu religijnego i sakralnego.

Pan Kazimierz Gustaw Zemła za znakomite rzeźby tworzone ad maiorem Dei gloriam, łączące sferę sacrum z doskonałym warsztatem rzeźbiarskim.

Rzeźbiarz. 1952-58 studia na warszawskiej ASP. Od ukończenia studiów do 2002 wykładowca (1988 prof. zw.) na wydz. rzeźby i tej uczelni. Autor licznych pomników, m.in.: Powstańców Śląskich, Polegli Niepokonani, Czynu Polaków, Dekalogu, Ernesta Malinowskiego, Bitwy o Monte Cassino, Henryka Sienkiewicza, a także kompozycji rzeźbiarskich, m.in.: zespołu 40 rzeźb sakralnych wykonanych dla kościoła w Mistrzejowicach. Właśnie te rzeźby, zwłaszcza Ukrzyżowanego, Artysta uważa za swoje najważniejsze osiągnięcie artystyczne i podsumowanie swojej drogi twórczej; od czasu wykonania powyższych rzeźb tematyka sakralna staje się osią jego twórczości.

  • W kategorii „Propagowanie nauczania świętego Jana Pawła II”:

Inicjatywa krakowskiego środowiska akademickiego pn. „Dni Jana Pawła II” za konsekwentne przypominanie postaci św. Jana Pawła II poprzez analizę naukową Jego dziedzictwa wobec wyzwań współczesności.

„Dni Jana Pawła II” – coroczny trzydniowy cykl sympozjów, konferencji, konkursów dla młodzieży i studentów oraz różnych wydarzeń kulturalnych zapoczątkowany w 2006 r. Po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II rektorzy krakowskich uczelni uznali, że Osoba Papieża Polaka zapisana złotymi zgłoskami w historii Polski i całego świata, zasługuje na wieloaspektowe upamiętnienie. Podjęto zatem dzieło pielęgnowania pamięci o Nim, ale też zapoczątkowano rzetelną naukową analizę jego dziedzictwa, utrwalania oraz wydobywania całego jego bogactwa.

Pan Grzegorz Górny za twórczość pisarską i publicystyczną inspirowaną nauczaniem św. Jana Pawła II podejmującą problemy, wyzwania oraz nadzieje współczesnego Kościoła i świata.

Pisarz, publicysta, dziennikarz, autor wielu filmów dokumentalnych i audycji radiowych. Współtwórca legendarnej „Frondy”, kwartalnika będącego symbolem ożywienia religijnego młodego pokolenia w latach 90.

Pan Krzysztof Witkowski za utworzenie unikalnego centrum kulturalnego, eksponującego sztukę medalierską poświęconą Osobie i pontyfikatowi św. Jana Pawła II.

Biznesmen, społecznik, mecenas kultury; pomysłodawca, twórca, sponsor i dyrektor Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie. Wśród 11 tys. eksponatów, znajduje się największa w świecie kolekcja monet i medali z wizerunkiem Papieża Polaka. Posiada także liczne dary ofiarowane Ojcu Świętemu w czasie Jego posługi – muzeum jest niczym podróż przez 27 lat pontyfikatu.

  • W kategorii „TOTUS TUUS medialny im. bpa Jana Chrapka”:

Osoby świeckie i duchowne zaangażowane w tworzenie różnych form komunikacji wewnątrz-parafialnej podczas pandemii koronawirusa.

Na skutek wybuchu pandemii i konieczności izolacji, media tradycyjne, ale przede wszystkim Internet, stały się praktycznie jedynym sposobem komunikacji. Kapłani i liderzy wspólnot parafialnych w krótkim czasie zorganizowali transmisje on-line Mszy Świętych i nabożeństw, jak również wielu innych aktywności kościelnych – rekolekcji, rozważań Pisma Świętego, spotkań grup modlitewnych itp.

„Przewodnik Katolicki” za wieloletnie tworzenie opiniotwórczego i ewangelizującego pisma komentującego bieżące wydarzenia w duchu dojrzałego chrześcijaństwa.

Najstarszy w Polsce tygodnik o tematyce społeczno-religijnej powstały z inicjatywy arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego Floriana Stablewskiego. Od momentu powstania w 1895 r. tygodnik wydaje Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha. Obecnie „Przewodnik” koncentruje się na sprawach dotyczących wiary, a także życia Kościoła lokalnego i powszechnego.

  • Rada Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zdecydowała także o przyznaniu Nagrody Specjalnej TOTUS TUUS w kategorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II”.