Konkurs na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizuje Konkurs im. Jana Pawła II na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską nt. roli mediów w promowaniu godności człowieka inspirowanym nauczaniem Kościoła. Do 31 sierpnia komisja czeka na zgłoszenia prac magisterskich i rozpraw doktorskich.

Celem konkursu jest promowanie prac i rozpraw, w których znajduje się analiza roli środków społecznego przekazu w promowaniu godności człowieka oraz uwzględnione zostało nauczania Kościoła o mediach lub procesach komunikacji w społeczeństwie. W skład Kapituły Konkursu wchodzą badacze mediów i komunikacji społecznej reprezentujący polskie uczelnie wyższe, a w szczególności: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Warszawski oraz przedstawiciel Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Członkowie Kapituły dokonają oceny prac zgłoszonych do Konkursu, biorąc pod uwagę: zawartość merytoryczną pracy; oryginalność w przedstawieniu tematu; ukazany związek z nauczaniem Kościoła; poprawność językową. Na laureatów konkursu czekają nagrody pieniężne – 3 tys., 2 tys. i 1,5 tys. złotych dla 3 najlepszych prac magisterskich. Te nagrody przyznawane są co roku. Raz na trzy lata wyłaniana jest najlepsza rozprawa doktorska. Jej laureat otrzyma 10 tys. złotych.

 

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY